เมนูหลัก 

 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
 บุคลากร
 
 
 

Facebook 
 
 

รวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

เว็บสนง.กลุ่ม อื่นๆ
สนง.กลุ่มที่ ๑
สนง.กลุ่มที่ ๒

สนง.กลุ่มที่ ๓
สนง.กลุ่มที่ ๔
 
 

การศึกษา 

 
 

ข่าวความเคลื่อนไหวแจ้งโรงเรียน 

    
 
เว็ปไซต์ใหม่ สนง.กลุ่มฯ ๖ http://g6.debthai.net
 
...................................................................................................................................................................
 
      กำหนดการส่งข้อมูล E-citizen และ Eis ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา ขอความร่วมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรง จัดทำข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EIS) และโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (E-citizen) แล้วจัดส่งให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนฯตรวจสอบหลอมรวมข้อมูลและดำเนิการในลำดับต่อไป
...................................................................................................................................................................
    
      รายงานสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)  
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา ได้สำรวจสถิติข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการษึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนจัดทำข้อมูลในแบบ ร.๑จ.๑ และแบบ จ.๓ จำนวน ๔ ชุด โดย เก็บไว้ที่โรงเรียน ๑ ชุด ส่งให้สำนักงานกลุ่มฯ ๑ ชุด ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๑ ชุด ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ และส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๑ ชุด ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการศึกษาต่อไป
     - แบบฟอร์ม จ๑ ร๑(ขออภัยแบบฟอร์มจากต้นสังกัดให้มาผิด กำลังแก้ไข)
...................................................................................................................................................................
    
      การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     ด้วยสำนักงานเลขเธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขัวญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องเป็นครูประจำที่เป็นคฤหัสถ์ มีใบประกอบวิชาชีพ และรองผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยส่งแบบเสนอขอรับการคัดเลือกไปยังสำนักงานกลุ่มฯ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนังสือจาก พศ. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th   หลักเกณฑ์และวิธีกดำเนินการ
...................................................................................................................................................................
    
       สนง.กลุ่มฯ 6 ขอแสดงความยินดีกับ อ.กมลชัย ใจสิทธิ์ ครูโรงเรียนพุทธิวงค์วิทยา จ.เชียงราย ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2556
     - ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
     - ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิก
...................................................................................................................................................................
สนง.กลุ่มฯ ๖ ร่วมสังเกตการณ์ประเมินรอบสาม จ.พะเยา,เชียงราย


...................................................................................................................................................................

 เรื่อง   สำรวจการดำเนินโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
     ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯกลุ่มที่  ๖  สำรวจจุดติดตั้งโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖๗ นั้น
     ดังนั้น สำนักงานฯ กลุ่มที่ ๖ จึงขอความร่วมมือทางโรงเรียนได้สำรวจจุดติดตั้งโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) เพื่อรองรับโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมกันนี้ขอได้กรอกรายละเอียดตามแบบกรอกที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วส่งไปยังสำนักงานกลุ่มฯ ๖ หรือ อีเมล์ nopphadollp@hotmail.com  ก่อนวันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อทางกลุ่มฯ จะได้รวบรวม รายงานส่งกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อไป รายละเอียดหนังสือ     แบบสำรวจ
...................................................................................................................................................................
   
       เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้วเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะต่ออายุเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ อ.นพดล ธิอินโต โทร 083-4768341 หรือ อ.บุญส่ง ดวงมะโน โทร 081-8858068 รายชื่อโรงเรียนที่เว็บไซต์หมดอายุ
...................................................................................................................................................................
    

 
      ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2556  เชียงราย-พะเยา   น่าน-แพร่  ลำปาง
...................................................................................................................................................................
      ตามที่สำนักงานกลุ่มฯ ได้มีมติในที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ให้โรงเรียนจัดทำ MOU กับหน่่วยงานต้นสังกัด โดยให้โรงเรียนในกลุ่มจัดทำแผนและโครงการในการพัฒนคุณภาพของโรงเรียนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ นั้น  ขอทางโรงเรียนได้จัดส่งแผนและโครงการดังกล่าว พร้อมบันทึกข้อความ MOU  ใหักับ้สำนักงานกลุ่มฯ เพื่อกลุ่มฯจะได้ดำเนินการให้หน่วยงานต้นสังกัด ลงนามต่อไป  ให้ส่งก่อนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  (ขอเมตตาให้ดำเนินการด่วนมาก) ร่าง MOU  ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  รายชื่อโรงเรียนที่ได้ส่ง MOU แล้ว
 
 
 
 
การปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา/ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ในศตวรรษที่ ๒๑
  โดย รศ. ดร. สุธีระ  ประเสริฐ์สรรพ์ และคณะ ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่
 
 

 
      ภาพการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๔  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖  ณ วัดทุ่งบ่อแป้น อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่
...................................................................................................................................................................
 
 
 
...................................................................................................................................................................
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเยรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี 2556  ผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานเพื่อคัดเลือก ให้ส่งสำนักงานกลุ่มฯ 6 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ http://deb.onab.go.th   
...................................................................................................................................................................
    


      ประกาศ สมศ.รายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2556 (ระยะที่ 1 ช่วงเดือนมิถุนายนดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สมศ.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
    
       แจ้งผู้บริหารและครูทุกท่านทราบ เนื่องจากอีเมล์เก่าของทางกลุ่มฯ ๖ มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการส่งข้อมูลหรือติดต่อเรื่องต่าง ๆ ทางอีเมล์ ให้ส่งมาอีเมล์ต่อไปนี้เท่านั้นครับ...
พระครูถาวรรัตนานุกิจ     ประธานกลุ่มฯ nop545@hotmail.com   
กิตติคุณ ภูลายยาว         time0009@gmail.com
บุญส่ง   ดวงมะโน          bs2517@windowslive.com
นพดล   ธิอินโต            nopphadollp@hotmail.com  
สิญาธร  สุขแก้ว            name_sri@hotmail.com
...................................................................................................................................................................
 
        ที่ พศ ๐๐๐๒/๐๐๐๐๕ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
     ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการโรงเรียนตามประกาศโรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
     ๑. สรรหาและเลือกคณะกรรมการโรงเรียนให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการ ฯ
     ๒. จัดทำเป็นกระกาศของโรงเรียน
     ๓. ส่งประกาศของโรงเรียนไปที่กองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อจะได้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้ง  โหลดหนังสือ     
...................................................................................................................................................................
      แบบฟอร์ม การแต่งตั้งผู้จัดการ ครู ฯ  
     กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำแนวปฏิบัติและแบบฟอร์ม  การแต่งตั้งผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  หากโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงใดมีความประสงค์จะดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการ ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำขึ้น
     อนึ่ง  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใดที่ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามา ตามแบบฟอร์มเก่า  ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ออกใหม่ และเสนอมาตามขั้นตอนที่กองพุทธศาสนศึกษาได้ออก สำหรับเอกสารให้ติดต่อขอรับคืนได้ที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำกลุ่มของท่าน... โหลดแบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้จัดการ,ครู,และอื่นๆ       แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง(แก้ไขแล้ว ขออภัยลิงค์หนังสือผิด)
 
...................................................................................................................................................................
    
      รหัสสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
     ตามที่  กองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้แจ้งรหัสสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รหัสมาตรฐานกลางสถานศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อให้โรงเรียนในทุกหน่วยงาน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษา  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น
     ดังนั้น  เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบข้อมูลรหัสสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ทางสำนักงานกลุ่มฯ จึงได้แจ้งให้ทราบและสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลสถานศึกษาได้ ที่นี...
 
.....................................................................................................................................................................
    
      ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
     เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๕๒๕๕ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๖ ฉบับ ถวายสมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่
  
 
 
 

แจ้งข่าวการเสียชีวิตของบุคลากรภายในกลุ่มฯ 

 
 
     แจ้งญาติผู้เสียชีวิตขอให้ส่งเอกสาร ใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต มายังสำนักงานกลุ่มฯ 6 เพื่อขอรับเงินและเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินกองทุนฌาปนกิจสงสเคราะห์ กลุ่มฯ 6 (บุคลากรโรงเรียนใดยังไม่ได้สมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่ม 6 ขอให้ทำการสมัครด้วย ) 
................................................................................................................................................
 
**ศพที่ 94**  พ่อสมพงษ์   บุญเติมสร้าง  อายุ 75 ปี เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นบิดาของ หลวงจีนวินัยธรเกริกพล  เสี่ยย้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมมื่นพุทธวิทยา จ.เชียงราย 
 
**ศพที่ 95** นายจำลอง  มหานิล  อายุ 56 ปี สามีของครูรัตนาภรณ์  มหานิล ครูโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจขาดโลหิตเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และจะทำการฌาปนกิจศพ วันที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ ป่าสุสานบ้านถ่อนตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 
**ศพที่ 96** พ่อวาทย์  ดวงคำปัน อายุ 73 ปี  เสียชีวิตวันที่ 21 ก.ย. 55  เป็นบิดาของพระอธิการฤทิ์สุริยกานต์  วชิรญาโณ ครูสอน โรงเรียนวัดม่วนจำศีล ลำปาง
 
**ศพที่ 97** สณ.ณัฐนนท์  จำปาล่า นักเรียนชั้น ม.4  รร.วัดแม่คำวิทยา เชียงราย มาณภาพ วันที่ 22 ก.ย. 55 
 
**ศพที่ 98** พ่อสมยศ  มิ่งมา อายุ 68 ปี บิดาพระปลัดพานัด ถิรจิตโต ครูโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงวิทยา จ.น่าน เสียชีวิตวันที่ 2 พ.ย. 2555
 
**ศพที่99**  สณ.นครินทร์  พรมอิน นักเรียนชั้น ม.1  โรงเรียนพุทธิวงค์วิทยา เชียงราย มรณะภาพวันที่ 27 ธ.ค. 55  

**ศพที่100** พ่อดี  บัวแก้ว  อายุ  บิดาพระครูสุจินวรคุณ ผอ.รร.โสภณจริยธรรม เชียงราย เสียชีวิตวันที่ 27 ธ.ค. 55 
 
**ศพที่101** แม่จันท์ติ๊ป สุริยา  มารดา อ.วรากร สุริยา ครูสอนโรงเรียนสัมฤทธิบุญ แพร่ เสียชีวิตวันที่ 1 ม.ค. 2556  

**ศพที่102** พ่อหล้า   ชัยลังกา  บิดา อ.ชนแดน ชัยลังกา ครู รร.วิฑิตธรรมคุณ เสียชีวิตวันที่ 1 ม.ค. 2556 
 
**ศพที่103** พ่อสอาด  จอมเจดีย์ โยมบิดาพระครูสังฆรักษ์สุรเชษฐ์  ปญฺญาวุฑฺโฒ ครูโรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา อำเภอแม่สรวย เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31  มกราคม  2555 
**ศพที่104** 104 พ่อจันทร์  สารทอง อายุ 76 ปี เสียชีวิตวันที่ 12 ม.ค. 2556 บิดา อ.วราวุฒิ  สารทอง ครูสอน รร.วิฑิตธรรมคุณ
**ศพที่105** 105 พ่อสม  งามตา  อายุ 70 ปี เสียชีวิตวันที่ 9 ม.ค. 2556 บิดาพระครูอดุลศีลวิมล  ผอ.รร.ปัวดอย
**ศพที่106** 106 นางพรยลดา  ธนะสอน   เสียชีวิตวันที่ 22 ม.ค. 2556 มารดาพระใบฏีกาจักรินทร์  ธนะสอน ครูสอน รร.วัดเมืองราม น่าน
**ศพที่107** 107 พ่อประสิทธิ์  เทพจักร  อายุ 58 ปี เสียชีวิตวันที่ 5 ก.พ. 2556 บิดาพระอนุสิทธิ์ เทพจักร ครูสอน พุทธิวงค์วิทยา เชียงราย
**ศพที่108** 108 พ่อปั๋น  สูตรเลข อายุ 82 ปี  เสียชีวิตวันที่ 12 ก.พ. 2556 บิดาเจ้าอธิการบุญเปลี่ยน กิตติสาโร ผจก. และเป็นบิดา อ.จินดาพร  เวียงนาค ครูประจำ  แม่สุกศึกษา ลำปาง 
**ศพที่109** 109 พ่อจันทร์  กันไชยา  อายุ 80 ปี เสียชีวิตวันที่ 1 เม.ย 2556 บิดา อ.นิยม  กันไชยา  ครูสอน วัดพระแก้วดอนเต้า  ลำปาง
**ศพที่110**  พ่ออุดม  ธิอินโต  อายุ 63 ปี เสียชีวิตวันที่ 24 พ.ค. 2556 บิดา นายนพดล  ธิอินโต นักวิชาการกลุ่มฯ ๖

     สำนักงานกลุ่มฯ ขอแสดงความใว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตมา ณ ที่นีด้วย...
................................................................................................................................................
 
กลุ่มจังหวัดที่ค้างจ่าย
ลำปาง      ศพที่   94-110       1,400 x 17 = 23,800   บาท
เชียงราย    ศพที่  109 - 110    4,200 x 2  = 8,400  บาท
แพร่          ศพที่  ไม่ค้าง
น่าน          ศพที่  99-110       3,000 x 12  = 36,000 บาท (น่านหักจ่ายศพที่ 106 10,000 เหลือ 26,000 ต้องคืนกองทุนฯ)                     
พะเยา        ศพที่ 109 - 110    1,800 x 2   = 3,600  บาท

    รายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่12  มิถุนายน  2556
 
 
 

ข่าวกองทุนออมทรัพย์ครูปริยัติฯ  

 2/04/2553 ประกาศว่าด้วยระเบียบการกู้ยืมเงินกองทุนออมทรัพย์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  6 จำกัด    พ.ศ. 2552
 ตารางเงินกู้
...................................................................................................................................................................
 สมาชิกกองทุนออมทรัพย์ฯท่านใดมีความประสงค์จะกู้เงินกองทุนฯ ดำเนินการยื่นเรื่องได้ได้ตั้งแต่ 30 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานกลุ่มที่ 6  โทร.054-339457-8
...................................................................................................................................................................ประกาศ ระเบียบกองทุนออมทรัพย์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  6  จำกัด "ว่าด้วยการกู้เงินสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  6" พ.ศ. 2552      แบบคำขอกู้เงิน  ( อาจารย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสมาชิก โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนฯได้ที่นี่ 
 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

เว็บโรงเรียน 

 
แม่ทะปริยัติศึกษา
พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์
 
วัดแก่นเหนือวิทยา
พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา
 

 
 
 
 


สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖
สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐