ข่าวสารแจ้งโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖

 

ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้อีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook : สำนักงานกลุ่ม ปส.๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  New คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ >>>
New คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ >>>  
โหลดหนังสือนิมนต์ประชุม>>>
 New โหลดหนังสือและกำหนดการ>>>
New โหลดแบบตอบรับอบรม>>>
New แผนที่โรงแรมบุษย์น้ำทอง>>> 
 


นิมนต์/เรียนเชิญ… อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โหลดหนังสือและตารางอบรม>>>
โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม>>> 

 

แบบสำรวจสภาพปัญหา
๑. สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนของท่าน
๒. ตารางเปรียบเทียบสภาพปัญหากับเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์

ขอความร่วมมือโรงเรียน ดำเนินการดังนี้

คำชี้แจงประกอบการดำเนินงาน
๑. สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของโรงเรียน ตามแบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งกำหนดประเด็นไว้ ๔ ด้าน  โดยจำแนกรายกลุ่มสาระ และฝ่ายงานของโรงเรียน  
๒. เตรียมข้อมูลจากการสำรวจข้อ ๑ นำมาพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ทั้งของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตาม
        ๑)ตารางเปรียบเทียบสภาพปัญหากับเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์  
        ๒) ตารางเปรียบเทียบความต้องการกับสภาพปัญหา  เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์
        ๓) ตารางเปรียบเทียบความต้องการกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์      และ  ๔) ตารางเปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม  กับ เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์
๓.   การดำเนินการตามข้อ ๒ จะทำให้โรงเรียนทราบสภาพปัญหา  ความต้องการ และความเป็นไปได้ของ  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและตอบสนองต่อเป้าหมาย พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ ทั้งของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔.    นำข้อมูลทั้งหมดมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในการประชุมระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘  มกราคม ๒๕๖๐
๕.   ขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มาใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรม  คือ
        ๑)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒
        ๒)  (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
        ๓)  นโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
        ๔)  แผนพัฒนาการศึกษา(ฉบับเดิม) และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียน  
        ๕)  เอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เช่น รายงานSAR  ผลการประเมิน สมศ.รอบ๓ ผลการประเมินโรงเรียนของต้นสังกัด(สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด/ฯลฯ)เรื่อง…โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
         ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติจัดสรรและโอนจ่ายเงินให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนที่จะเข้ารับการทดสอบการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในอัตรารูปละ ๒๕๐  บาท 
         
ดังนั้น  ทางสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖  ขอให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการอบรมให้กับนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบการศึกษา (อย่างน้อย ๓ วัน) โดยให้ส่งรายงานฯ มายังสำนักงานกลุ่มฯ ที่ ๖  ภายในวันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารแบบรายงานตามแบบฟอร์มนี้  ประกาศ…รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ B-Net ปีการศึกษา 2559 
สนามสอบ อบจ.เชียงราย ม.3
สนามสอบ อบจ.เชียงราย ม.6 
สนามสอบ นันทบุรีวิทยา ม.3
สนามสอบ นันทบุรีวิทยา ม.6 
สนามสอบ สูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.3 
สนามสอบ สูงเม่นชนูปถัมภ์ ม.6  
New คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
New แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
New รหัสการเข้าใช้งาน "The 1 Book E-Library" สำหรับโรงเรียนในกลุ่มฯ 6
New คู่มือการใช้งานสำหรับระบบ Andriod
New คู่มือการใช้งานสำหรับระบบ iOS
New คู่มือการใช้งานสำหรับระบบ Windows
New คู่มือการใช้งานสำหรับทุกระบบ
New ดาวน์โหลดโปรแกรม


 
โหลดหนังสือและแบบตอบรับ>>>


 New ตารางส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
New กำหนดการแข่งขัน
New สูจิบัตรการแข่งขัน New ประชาสัมพันธ์…เชิญชวนครูผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครส่งผลงานเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจาปี พ.ศ. 2559 โดยดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงานและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.otep.go.th หรือเว็บไซต์ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดทุกจังหวัด กำหนดส่งผลงานมายังสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559


 New โหลดแบบฟอร์ม จ.1 ร.1 ครั้งที่ 2/2559 ( ไฟล์ Microsoft Office ExcelNew  อบรมการใช้โปรแกรม E-citizen , EIS และ GPA
          ด้วยกองพุทธศานศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการศึกษา (โปรแกรม E-citizen , EIS และ GPA) ในระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ โรงแรมธาริน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดกลุ่มฯ ที่ ๕ และ ๖ จำนวน ๑๑๕ รูป/คน 
         
ดังนั้น เพื่อให้การอบรมดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์  สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  ๖  ขอเมตตาท่านผู้อำนวยการได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลโปรแกรม EIS, E-citizen, GPA  เข้ารับการอบรม โรงเรียนละ ๑ รูป/คน  ตามวันเวลาดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ทางอีเมล์ bdh5.com@hotmail.com หรือแฟกซ์หมายเลข ๐๕๓-๔๑๖๐๑๕ ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิการยน ๒๕๕๙  
โหลดหนังสือและกำหนดการอบรม>>>
โหลดแบบตอบรับการอบรม>>>

หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องเตรียมดังต่อไปนี้ 
๑. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
๒. ปลั๊กพ่วง
๓. ข้อมูลและเอกสาร จ๑ ร๑
๔. สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน
๕. DATA หรือ File สำรองของ e-citizen ,EIS  และ GPA 
๖. เข้าพักในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ ในเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๗. มีอาหารกลางวันวัน และ อาหารเย็นสำหรับผู้เข้าอบรม
๘. เนื่องจากต้องเข้าร่วมพิธีเปิดในตอนบ่าย ขอให้มาถึงโรงแรมก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น.
๙. การอบรมเป็นไปตามตาราง ขอความกรุณาอย่ากลับก่อนเวลาปิดอบรม 
๑๐. โรงเรียนละ ๑ รูป/คน งดผู้ติดตามทุกกรณี (ถ้ามีให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)


 
New ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ส่งผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ปี ๒๕๖๐  โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ Ms-Word ทางอีเมล์ nopphadollp@hotmail.com ขยายเวลาส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๕๔-๓๓๙๔๕๗-๘ 

โหลดตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ๕ ด้าน ปี ๒๕๕๘ >>
โหลดตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ๕ ด้าน ปี ๒๕๕๙ >> 
สทศ.เปิดระบบให้สถานศึกษา แก้ไข เพิ่ม/ลด รายชื่อนักเรียน สอบ O-net และ B-net ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 10-30  ต.ค. 2559 เท่านั้น 
เข้าระบบ O-net >>> 
เข้าระบบ B-net >>> 
วิธีการเพิ่ม / ลดข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 >>>


 
<<หนังสือและกำหนดการอบรม>>
<<โหลดแบบตอบรับอบรม>> 
<<แผนที่โรงแรม>>
ประมวลภาพคอร์สภาวนา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม รุ่นที่ ๒ ( กลุ่มฯ ๗-๑๒ ) ระหว่างวันที่วันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ขนาด 188 MB https://goo.gl/QpRT0J

Cr: เพจ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ (กลุ่มฯ ๑-๖ และ ๑๓-๑๔) ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

 New ข่าวประชาสัมพันธ์ 
         
เชิญชวนโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายในโครงการ กพด.) ที่ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สมัครเข้าร่วมประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2559 
         
โรงเรียนที่สนใจสมัครร่วมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 ให้กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด ส่งไปยังสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร และรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด ได้จากเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ http://webhost.cpd.go.th/cooptrain/PRSTU.html ในหัวข้อ “ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559” 
 New  โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน update 10 เมษายน 2559 
New โปรแกรม EIS           
 กำหนดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 New คะแนนผลการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
New ขีดจำกัดล่าง B-NET ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะกลุ่ฯ 6) 
ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์>>> 


New กองพุทธศาสนศึกษา กำหนดการอบรมครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำหรับโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนและที่ยังไม่ผ่านการอบรมฯ  ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  ศาลาสตมานุสรณ์    วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ : ๑. ผู้ที่มีรายชื่อจะต้องเข้าอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด 
                ๒. โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง กองพุทธศาสนศึกษา  โทรสาร   ๐๒-๔๔๑๔๕๔๙    ภายในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

โหลดหนังสือและรายชื่อ>>>
โหลดแบบตอบรับเข้าอบรม>>>  
New โหลดหนังสือรายละเอีดย >>>
New โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม >>> 


ขีดจำกัดล่าง O-net 2558  ม.3 เฉพาะกลุ่มฯ 6 >>>
ขีดจำกัดล่าง O-net 2558 ม. 6 เฉพาะกลุ่มฯ 6 >>> New ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแหล่งชาติ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายครูสอนกลุ่มฯ ที่ ๕ และ ๖   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และสามารถพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โหลดแบบตอบรับ>>>

หมายเหตุ : ๑. ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ไปยังสำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๖ อีเมล์ nopphadollp@hotmail.com  ภายในวันอังคาร  ที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๙ หรือแจ้งทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๘๓-๔๗๖๘๓๔๑ นพดล  ธิอินโต 
                ๒.กองพุทธศาสนศึกษาจะส่งหนังสือรายละเอียดโครงการถึงโรงเรียนอีกครั้ง

 
 New หนังสือและตารางอบรม
 New แบบตอบรับการอบรม 
New หนังสือรายละเอียด
New รายชื่อครูสอนบาลี
New แบบสำรวจครูบาลี
 


  


 

แบบฟอร์มทำเนียบ ร.ร.     
    ด้วย กองพุทธศาสนศึกษา จะจัดทำทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนและปรานกลุ่มโรงเรียนฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยังสำนักงานกลุ่มฯ ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้
หมายเหตุ : โรงเรียนใดไม่ได้แต่งตั้งรอง ผอ. ให้กรอกข้อมูลฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่าง>>>
โหลดแบบฟอร์ม>>>ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผู้บริหาร ครู นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ฝึกอบรมในกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมได้สำเร็จลุล่วงแล้วกองพุทธศาสนศึกษาจึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โหลดประกาศรายชื่อ >>> 


 

ผลผลิตทางการศึกษา
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ศิษย์เก่า) ทั่วประเทศ ไว้เป็นเอกสารรูปเล่มและเผยแผ่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นหลักฐานของการจัดการศึกษาโรงเรียน   พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้จัดการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าว ตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยัง ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
e-mail: Phranond@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (deb study.doc)deb study.doc 45 Kb


New เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เอกสารที่โรงเรียนต้องเตรียม (แบบบตรวจเยี่ยม เช็คลิสต์ 15 รายการ)ด่วน!!! ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานกลุ่มฯ 6 รวบรวมข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานติดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ดังนั้น จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในกลุ่มจังหวัด แพร่,น่าน,พะเยา,ลำปาง (เชียงรายส่งข้อมูลแล้ว) ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรตามแบบฟอร์ม และส่งไฟล์ข้อมูลที่สำนักงานกลุ่มฯ 6 ทาง  E-mail:nopphadollp@hotmail.com ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 

แนะนำให้ใช้ Google Chrome ในการโหลดไฟล์ โหลดแบบฟอร์ม>>>   


 

 


 

 
 ด่วนมาก!!! ส่งแบบคำขอภายในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ 
 โหลดแบบคำของบอุดหนุนแหล่งเรียนและห้องสมุด
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก


  ด่วน…แจ้งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ท่านใดที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีความประสงค์จะเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในปี ๒๕๕๘ นี้ (มีทุนเรียนฟรี) ขอให้ท่านติดต่อส่งข้อมูลที่  อ.สมนึก เครือวงศ์ ๐๘๔-๖๕๔๙๙๘๐ ด่วน….
เนื่องจากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานงานมายังสำนักงานกลุ่มฯ ๖ 
เพื่อรวบรวมข้อมูล  
 รายงานการประชุม
 โหลดแบบฟอร์มได้ที่>>> โหลดแบบฟอร์ม จ1ร1 1-2558
โหลดแบบฟอร์ม จ3 1-2558 
 โหลดเอกสารประกอบการอบรม 1 
 โหลดเอกสารประกอบการอบรม 2 แบบรายงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2558
 
ขอเมตตาผู้ท่านบริหารโรงเรียนทุกโรง กรอกข้อมูลตามแบบรายงานฯ และส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 7-8 พ.ค. 2558 (ประชุมวัดไร่ขิง) โหลด>>>
 ตารางกำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ วันที่ 7-8 พ.ค 2558 ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม โหลด>>> 


สรุปรายชื่อผู้เข้าอบรมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โหลด>>>


 
แบบลงนามถวายพระพร สำหรับโรงเรียน คลิ๊กโหลด>> 

 

   หนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  ประกาศ สกสค.  หนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือก”คุรุสดุดี” ประจำปี 2558
 แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก


 27/3/2558 แจ้งโรงเรียนภายในกลุ่มฯ ๖ 
        สำนักงานกลุ่มฯ ๖ ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  B-Net  ปีการศึกษา  2557 ให้ทางโรงเรียนแล้ว
        ดังนั้น ขอทางโรงเรียนได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของท่านได้ ส่วนโรงเรียนใดที่ไม่มีรายชื่อขอให้ท่านส่งแบบรายงานมาด่วนที่ สำนักงานกลุ่มฯ ๖ เพื่อเจ้าหน้าที่การเงินจะได้ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายให้ทางโรงเรียนต่อไป ตรวจสอบจำนวนเงินของแต่ละโรงเรียน>>>  


 

   


  


 
 หนังสือแจ้งรายละเอียดจาก สนง.กลุ่มฯ 6
 แบบของบอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2558 ไฟล์ Ms_Word
 หนังสือรายละเอียดจากกองพุทธฯ>>>


 
 


  ๒๗ ม.ค. ๕๘ เนื่องด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภาระกิจต่อเนื่องในงานหลาย ๆ ด้าน จึงมอบหมายภาระกิจ เป็นประธานในพิธีต่างๆ ทั้งระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มโรงเรียน ดังนี้ หนังสือรายละเอียด>>

๑. กิจกรรม/โครงการต่างๆ ระดับโรงเรียน ขอให้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นประธานในพิธี 
๒.กิจกรรม/โครงการต่างๆ ระดับกลุ่มโรงเรียน ขอให้เชิญผู้อำนวยการกองพุทธศานศึกษา เป็นประธานในพิธี 


  โหลดหนังสือรายละเอียดการแต่งตั้งครูสอนภาษาบาลี
 โหลดแบบฟอร์มแต่งตั้ง ไฟล์ Ms_word
 

 

 


 
เอกสา่รประกอบการบรรยายของ ดร.เฉลิม ฟักอ่อน 
1.การเตรียมการอบรมวิชาเพิ่มเติมธรรมะ
2.ใช้หลักสูตรวิชาเพิ่มเติมบาลี ธรรมวินัย
3.ออกแบบรร.ปริยัติธรรมะบาลี1
4.ออกแบบรร.ปริยัติธรรมะบาลี2


เข้าระบบ B-NET คลิกที่นี่ 
1 – 30 พ.ย. 2557 


 


 อบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ครูมืออาชีพ ๑๔-๑๕ พ.ย. ๕๗ 

     ด้วย  สำนักงานกลุ่มที่ ๔  ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ครูมืออาชีพ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงละ ๒ รูป/คน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔, ๕, ๖ และ ๑๔  ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ (พิษณุโลกธานี)  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก หนังสือและรายละเอียดเพิ่มเติม>>>                  


 

 


 

 ประชุมชี้แจงการสอบ O-net และ B-net ปีการศึกษา 2557
        แจ้งผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)สทศ. จะได้จัดประชุมชี้แจงเรื่องการสอบ O-net และ B-net ปีการศึกษา 2557 ในโซนภาคเหนือ บรรยายโดย รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. ในวันที่ 13 พ.ย. 57 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
       
ดังนั้นสำนักงานกลุ่มที่ ๖ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายครั้งนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ  โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับฟังที่ อ.บุญส่ง โทร 081-8858068 ขอบคุณครับ หนังสือและรายละเอียด>>> 


 


 

 


 ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลครูสอนวิชาภาษาบาลี โรงเรียนภายในกลุ่มที่ ๖

เนื่องจากทางกองพุทธศาสนศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณจ้างครูสอนบาลี (โรงละ ๑  รูป/คน) โดยที่ไม่เป็นครูประจำ ดังนั้นจึงขอเมตตาทางโรงเรียนได้กรอกแบบสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วส่งกลับที่ E-mail : bs2517@windowslive.com ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อที่จะได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และดำเนินการในลำดับต่อไป หากมีข้อสงสัย ติดต่อ อ.บุญส่ง 081-8858068 ขอบคุณครับ…โหลดแบบสำรวจ>>>


 

 
ครม.อนุมัติแต่งตั้งผอ.สำนักพุทธฯ คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เสนอแต่งตั้งนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 เป็นต้นไป 
ที่มา http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=736866  การวิเคาระห์คุณภาพแบบทดสอบ โหลด>>>
 การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ โหลด>>>
 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด โหลด>>>


 หนังสือ(กองพุทธฯได้จัดส่งถึงโรงเรียนแล้ว) 

 รายละเอียดข้อกำหนดสำคัญในการจัดทำข้อมูล
 โหลดโปรแกรม GPA55 
 AccessRuntime 2007
คู่มือการใช้งาน GPA55การพัฒนาศักภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
การนิเทศภายในโรงเรียน ๑๓-๑๔ ก.ย. ๒๕๕๗ จ.เชียงราย


 โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย อ.วาสนา ศิลากร 
 โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย อ.ผ่องพรรณ์ เอกอาวุธ
 ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 


 

 มติมหาเถร ที่ ๓๗๖/๒๕๕๗ การแต่งตั้งบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
 ในส่วนกลาง ให้ ผอ.กองพุทธศาสนาศึกษา เป็นผู้แต่งตั้ง
 ในส่วนภูมิภาค ให้ ผอ.พศจ. เป็นผู้แต่งตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม>>> 


 ด่วน!!! แจ้งพระคุณเจ้าผู้บริหารทุกโรงเรียน เรื่อง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดประชุมอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ(ผู้บริหารโรงเรียนละ 1 รูป) และพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงแก่โรงเรียนพระปริยัติฯ ดีเด่น ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2557ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม  โหลดหนังสือและรายละเอียด>>>             


พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


 

 

โหลดตัวอย่าง Scoring Rubrics >>>


 โหลดเอกสารประกอบการอบรมครูกลุ่มสาระ สังคมฯ/สุขศึกษาและพละศึกษา
ผศ.ดร.วิลาศ_01 
ผศ.ดร.วิลาศ_02
ดร.เฉลิม_01
ดร.เฉลิม_02


 สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ทั่วประเทศ ๑/๒๕๕๗ 


 (ร่าง)ขอบข่ายและรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สนง.กลุ่มฯ ๒ จ.นครสีธรรมราช    


 

  
 สภาการศึกษาเร่งศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)  รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม>>>


 ปฏิทินการส่งข้อมูลรายงานในด้านต่างๆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 โหลด>>>


 

 
1.โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
2.ภาพการประชุม


 

 


โหลดแบบฟอร์มยืนยันและรายชื่อโรงเรียน 


 อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 23-25 พ.ค. 57 
1.โหลดหนังสือ   2.โหลดรายชื่อและแบบสำรวจ 


 


    ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าในปี พ.ศ. 2557 จะมีผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตหมดอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับรองการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได่พัฒนาระบบสารสนเทศการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการต่ออายุ (KSP renew) ตามรายละเอียดแนบ…


 
ปฏิทินการประเมินโรงเรียนในกลุ่มที่ 6
ภาคเหนือ 1 
ภาคเหนือ 2 
ภาคเหนือ 3 
ภาคเหนือ 4 

 


  ประกาศเรื่อง  รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภภายนอกรอบสาม ประเภทพระปริยัติธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)

 


ประมวลภาพการอบรมครูภาษาอังกฤษ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557


 ขีดจำกัดล่าง B-net ปีการศึกษา 2556


 

โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.อุบลราชธานีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  ดูภาพทั้งหมด


 

  

ประมวลภาพการอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ 30-31 ม.ค. 2557 โหลดภาพได้ที่>>>


 

 

 15-11-56 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ คุณสมบัติผู้อำนวยการ รายละเอียดเพิมเติม…


 15 ต.ค. 2556  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 

เรื่อง การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท ในปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม>>> 


 14 ต.ค. 2556 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1.ประกาศจาก สมศ.   2.รายชื่อ(เฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ)    


รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2556 โหลด>>>


 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปี 2556 โหลด>>>


 5 ก.ย. 2556 สรุปสถิติข้อมูล จ1 ร1 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 โหลดที่นี่>>> 


    ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

    ผลการคัดเลือกครูและบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2556 

   สำนักงานกลุ่มฯ ที่ 6 ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลดังกล่าวประจำปี 2556  


 งบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียน โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่  
 งบอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่
 รายชื่อสามเณรนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดูรายชื่อที่นี่


 การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำชับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือจาก พศ.  ข้อบังคับของคุรุสภา


      ต่ออายุเว็ปไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้วเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะต่ออายุเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ อ.นพดล ธิอินโต โทร 083-4768341 หรือ อ.บุญส่ง ดวงมะโน โทร 081-8858068 รายชื่อโรงเรียนที่เว็บไซต์หมดอายุ


 

 

  5/9/56 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 053-941218,089-2636537 Facebook : www.facebook.com/onesqacm  

ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อเสื้อของสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ (โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดด้านใน)