ข่าวสารแจ้งโรงเรียน

 

 

๒ เมษายน ๒๕๕๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจิญ ยิ่งยืนนาน คณะกรรมการบริหารกลุ่มและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖  ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๕๗ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  โรงเรียนไหนที่สนใจร่วมงานสามารถส่งใบแจ้งความประสงค์ไปได้ที่ อพวช. ได้ค่าเดินทาง 150 บาท/รูป ด่วนมีจำนวนจำกัด สามารถสอบถามเรื่องค่าเดินทางได้ที่ ๐๒-๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๒๑๒๒-๓ ครับ โหลดรายละเอียดที่นี่


 


 ปฏิทินการส่งข้อมูลรายงานในด้านต่างๆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 โหลด>>>
1.หนังสือและรายละเอียดการรับ-ส่งข้อมูล 2.โหลดโปรแกรม e-citizen  
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้ส่งไฟล์ข้อมูลทาง e-mail : nopphadollp@hotmail.com


 
1.โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
2.ภาพการประชุม๑.ประกาศรายชื่อ  ๒.รายละเอียดมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 


 

 

 
๑.โหลดหนังสือนำ  ๒.ประกาศ สกสค.และหลักเกณฑ์

 โหลดแบบฟอร์มยืนยันและรายชื่อโรงเรียน 


 

 
โหลดรายละเอียดที่นี่…


 


โหลดหนังสือ  โหลดแบบสำรวจ
อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 23-25 พ.ค. 57 
1.โหลดหนังสือ   2.โหลดรายชื่อและแบบสำรวจ 


 


    ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าในปี พ.ศ. 2557 จะมีผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตหมดอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับรองการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได่พัฒนาระบบสารสนเทศการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการต่ออายุ (KSP renew) ตามรายละเอียดแนบ…


 
ปฏิทินการประเมินโรงเรียนในกลุ่มที่ 6
ภาคเหนือ 1 
ภาคเหนือ 2 
ภาคเหนือ 3 
ภาคเหนือ 4 

 โหลดแบบฟอร์ม จ.๑ ร.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗


  ประกาศเรื่อง  รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภภายนอกรอบสาม ประเภทพระปริยัติธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)

โรงเรียนที่จะได้รับการประเมิน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอให้ส่ง SAR ปีการศึก 2556 ไปยัง 1.สมศ จำนวน 1 เล่ม และ 2.สนง.กลุ่มฯ 6 จำนวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557


 สำรวจโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)
     โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงใดที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย) ขอให้สำรวจและส่งข้อมูลตามแบบสำรวจ(พร้อมแนบภาพถ่าย)มาที่ e-mail : nopphadollp@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2557 โหลดแบบสำรวจที่นี่
ประมวลภาพการอบรมครูภาษาอังกฤษ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557


 ขีดจำกัดล่าง B-net ปีการศึกษา 2556


 


 

1.หนังสือถึงโรงเรียนและรายละเอียด โหลดดที่นี่ 
2.ประกาศคุรุสภา เรื่องหนึ่งแสนครูดี ปี 2557 โหลดที่นี่                 
3.
แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี (ไฟล์ Word) 
4.แบบประเมิน แบบ ปม. ๐๑ โหลดที่นี่                     

 โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.อุบลราชธานี


 

1.โหลดหนังสือนำ
2.โหลดแบบสำรวจรายชื่อ
3.หนังสือจากกองพุทธฯ

 


 

 

โหลดเอกสารการอบรม
1.แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริิยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
2.สถานการณ์การศึกษาไทยก่อนอาเซียน
3.พลเมืองอาเซียน
4.ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักเรียน 
5.บทสรุป/เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาเซียน++ 
 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ม. 3 ม.6 และเทียบเท่าม.6 (รายบุคคล) 

>>>สอบถามคะแนนโอเน็ตรายบุคคล คลิ๊กที่นี่

>>>เข้าระบบประกาศผล คะแนน o-net 56  รายบุคคล คลิกที่นี่ 

>>>เข้าระบบประกาศผล คะแนน o-net 56  รายโรงเรียน คลิกที่นี่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  ดูภาพทั้งหมด


 

1.โหลดหนังสือนำและแผนการรับ-ส่ง GPA ปีก่ารศึกษา 2556(6ภาคเรียน) 
2.โหลดโปรแกรม GPA55 
3.AccessRuntime 2007


 รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ได้รับคัดเลือกจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างและปรับปรุงสุขาให้กับโรงเรียน ในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  *ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ซึ่งกรมอนามัยจะได้ติดต่อประสานกับโรงเรียนต่อไป… 
1.นันทจริมเขตศึกษา น่าน
2.พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม  น่าน
3.พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม   น่าน
4.เวียงแก่นวิทยา เชียงราย
5.พุทธศาสตร์ศึกษา เชียงราย
6.พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา เชียงราย
7.เชตวันวิทยา แพร่
8.ศรีคิรินท์วืทยา แพร่
9.ห้วยข้าวก่ำวิทยา พะเยา
10.ป่าแขมวิทยา พะเยา


 

 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1.ประกาศจาก สมศ.   2.รายชื่อ(เฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ) 

 การประเมินภายในระดับกลุ่มฯ   

 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในระดับกลุ่มฯ 
 2.แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  

ประมวลภาพการอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ 30-31 ม.ค. 2557 โหลดภาพได้ที่>>>


 สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะระดับประเทศ ครั้งที่ ๗ ขอนแก่น 

๑.รางวัลชนะเลิศ วิชาพุทธประวัติ ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส.ณ. กิจตนนท์ สุกใส โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ. แพร่ 
๒.รองชนะเลิศ อันดับ ๑ วิชาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส.ณ. กีรอน โรคา มคร โรงเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จ. น่าน
๓.รางวัลชมเชย อันดับ ๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส.ณ. ติณณภพ ไชยมงคล โรงเรียนวัดห้วยข้าวกล่ำวิทยา จ. พะเยา
๔.รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ภาษาบาลี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส.ณ. ปฏิภาน ปินตานนท์ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้า ฯ จ. ลำปาง 
๕.รางวัลชมเชย อันดับ ๒ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส.ณ. จีระพันธ์ ดีคำย้อย โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
ประมวลภาพบรรยากาศงาน>>>


 


  
โหลดภาพได้ที่นี่ 


 15-11-56 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ คุณสมบัติผู้อำนวยการ รายละเอียดเพิมเติม…


 15 ต.ค. 2556  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 

เรื่อง การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท ในปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม>>> 


 14 ต.ค. 2556 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1.ประกาศจาก สมศ.   2.รายชื่อ(เฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ)    


รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2556 โหลด>>>


 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปี 2556 โหลด>>>


 5 ก.ย. 2556 สรุปสถิติข้อมูล จ1 ร1 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 โหลดที่นี่>>> 


    ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

    ผลการคัดเลือกครูและบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2556 

   สำนักงานกลุ่มฯ ที่ 6 ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลดังกล่าวประจำปี 2556  


 งบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียน โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่  
 งบอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่
 รายชื่อสามเณรนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดูรายชื่อที่นี่


 การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำชับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือจาก พศ.  ข้อบังคับของคุรุสภา


      ต่ออายุเว็ปไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้วเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะต่ออายุเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ อ.นพดล ธิอินโต โทร 083-4768341 หรือ อ.บุญส่ง ดวงมะโน โทร 081-8858068 รายชื่อโรงเรียนที่เว็บไซต์หมดอายุ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5/9/56 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 053-941218,089-2636537 Facebook : www.facebook.com/onesqacm  

ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อเสื้อของสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ (โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดด้านใน)