ข่าวสารแจ้งโรงเรียน


  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖

 

ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้อีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook : สำนักงานกลุ่ม ปส.๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 โหลดหนังสือและตารางกำหนดการ
โหลดแบบตอบรับ โหลดหนังสือและตารางกำหนดการอบรม>> 
 โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม>>โหลดหนังสือประชุม 
โหลดกำหนดการประชุม 

 


  
    แจ้งนายทะเบียนโรงเรียนเรื่องการจัดส่งข้อมูล GPA ปีการศึกษา 2558/5 ภาคเรียน
 โหลดโปรแกรม GPA55 
 AccessRuntime 2007
 คู่มือการใช้งาน GPA55
3.กำหนดส่งข้อมูลถึง สนง.กลุ่มฯ 6 ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 
หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 083-4768341 


 

แบบฟอร์มทำเนียบ ร.ร.     
    ด้วย กองพุทธศาสนศึกษา จะจัดทำทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนและปรานกลุ่มโรงเรียนฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยังสำนักงานกลุ่มฯ ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้
หมายเหตุ : โรงเรียนใดไม่ได้แต่งตั้งรอง ผอ. ให้กรอกข้อมูลฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่าง>>>
โหลดแบบฟอร์ม>>>ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผู้บริหาร ครู นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ฝึกอบรมในกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมได้สำเร็จลุล่วงแล้วกองพุทธศาสนศึกษาจึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โหลดประกาศรายชื่อ >>> 


 

ผลผลิตทางการศึกษา
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ศิษย์เก่า) ทั่วประเทศ ไว้เป็นเอกสารรูปเล่มและเผยแผ่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นหลักฐานของการจัดการศึกษาโรงเรียน   พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้จัดการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าว ตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยัง ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
e-mail: Phranond@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (deb study.doc)deb study.doc 45 Kb

 หนังสือรายละเอียดและกำหนดการอบรม>>>
แบบตอบรับเข้าอบรม (ไฟล์ Word) >>>
แผนที่โรงแรมเอเชีย>>> 


notice.gif ใบสมัคร ป.บัณฑิต โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ มสธ.
notice.gif รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2558
New เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เอกสารที่โรงเรียนต้องเตรียม (แบบบตรวจเยี่ยม เช็คลิสต์ 15 รายการ)
 New ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


การทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558


ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 2559 
ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 2559
สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียน ผ่าน ระบบ B-NET 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 58

       dowload


การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

      - O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศผลสอบ 29 มี.ค. 2559)     
      - O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศผลสอบ 21 มี.ค. 2559)  
  
โดยให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ O-NET ภายในวันที่ 31 ส.ค. 58
notice.gif การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558   
notice.gif คู่มือการใช้งานระบบ O-NET (สำหรับครู)  
New ดูรายละเอียดทั้งหมดด่วน!!! 9 ก.ค. 2558 เรื่องทำบัตรประจำตัวครูสอนภาษาบาลีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
           
นมัสการ/เรียน ครูปสอนภาษาบาลี ทุกท่านด้วยกองพุทธศาสนศึกษา เห็นควรให้ครูสอนภาษาบาลีที่ผ่านการอบรมทุกรูป/คน มีบัตรประจำตัวครูสอนภาษาบาลีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และเขียนทะเบียนประวัติตามแบบฟอร์ม แล้วส่งไปยัง  คุณอัจฉรา พลไพรินทร์ ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเหตุ : ท่านใดที่ส่งไปกองพุทธแล้ว ไม่ต้องส่งอีก
โหลดรายชื่อผู้ผ่านการอบรบที่ยังไม่ได้ส่งรูปถ่ายและแบบกรอกประวัติ>>>
โหลดแบบกรอกประวัตื>>> 


แจ้งความเคลื่อนไหวการเรียน ป.บัณฑิต
ขอให้ครู บุคลากรที่ส่งชื่อเพื่อสมัครเรียน ป.บัณฑิต กรุณาตรวจสอบรายชื่อโดยให้โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลของตัวท่านเองให้ครบ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ วุฒฺการศึกษา(วท.บ. / พธ.บ.) และจำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งมา เช่น 1 ปี /5 ปี / 10 ปี และส่งกลับมา chockupsorn@hotmail.com ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2558 

แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้สมัคร โหลด>>> 
รายงานการประชุม (กรุณาอ่านทำความเข้าใจ) โหลด>>>  ด่วน!!! ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานกลุ่มฯ 6 รวบรวมข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานติดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ดังนั้น จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในกลุ่มจังหวัด แพร่,น่าน,พะเยา,ลำปาง (เชียงรายส่งข้อมูลแล้ว) ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรตามแบบฟอร์ม และส่งไฟล์ข้อมูลที่สำนักงานกลุ่มฯ 6 ทาง  E-mail:nopphadollp@hotmail.com ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 

แนะนำให้ใช้ Google Chrome ในการโหลดไฟล์ โหลดแบบฟอร์ม>>>  ประชาสัมพันธ์….การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
 
โหลดเอกสารและรายละเอียด>>>


 
 หนังสือการอบรม สสวท.
 ตารางกำหนดการอบรม
 จำนวนผู้เข้าอบรม
 โหลดแบบตอบรับเข้าอบรม


 

  หนังสือและกำหนดการอบรม
 แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม
หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมครูสอนภาษาบาลีทุกรูป/คน จะต้องเป็นผู้ที่โรงเรียนแต่งตั้ง ไม่สามารถอบรมแทนกันได้ กรณีโรงเรียนแต่งตั้งครูสอนภาษาบาลีคนใหม่ ให้นำใบแต่ตั้งพร้อมหนังสือนำจากโรงเรียนไปด้วย


 
 ด่วนมาก!!! ส่งแบบคำขอภายในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ 
 โหลดแบบคำของบอุดหนุนแหล่งเรียนและห้องสมุด
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก


  ด่วน…แจ้งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ท่านใดที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีความประสงค์จะเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในปี ๒๕๕๘ นี้ (มีทุนเรียนฟรี) ขอให้ท่านติดต่อส่งข้อมูลที่  อ.สมนึก เครือวงศ์ ๐๘๔-๖๕๔๙๙๘๐ ด่วน….
เนื่องจากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานงานมายังสำนักงานกลุ่มฯ ๖ 
เพื่อรวบรวมข้อมูล  
 รายงานการประชุม
 โหลดแบบฟอร์มได้ที่>>> โหลดแบบฟอร์ม จ1ร1 1-2558
โหลดแบบฟอร์ม จ3 1-2558 
 โหลดเอกสารประกอบการอบรม 1 
 โหลดเอกสารประกอบการอบรม 2 แบบรายงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2558
 
ขอเมตตาผู้ท่านบริหารโรงเรียนทุกโรง กรอกข้อมูลตามแบบรายงานฯ และส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 7-8 พ.ค. 2558 (ประชุมวัดไร่ขิง) โหลด>>>
 ตารางกำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ วันที่ 7-8 พ.ค 2558 ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม โหลด>>> 


สรุปรายชื่อผู้เข้าอบรมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โหลด>>>


 
แบบลงนามถวายพระพร สำหรับโรงเรียน คลิ๊กโหลด>> 

 

   หนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  ประกาศ สกสค.  หนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือก”คุรุสดุดี” ประจำปี 2558
 แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก


 27/3/2558 แจ้งโรงเรียนภายในกลุ่มฯ ๖ 
        สำนักงานกลุ่มฯ ๖ ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  B-Net  ปีการศึกษา  2557 ให้ทางโรงเรียนแล้ว
        ดังนั้น ขอทางโรงเรียนได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของท่านได้ ส่วนโรงเรียนใดที่ไม่มีรายชื่อขอให้ท่านส่งแบบรายงานมาด่วนที่ สำนักงานกลุ่มฯ ๖ เพื่อเจ้าหน้าที่การเงินจะได้ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายให้ทางโรงเรียนต่อไป ตรวจสอบจำนวนเงินของแต่ละโรงเรียน>>>  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจาก Biotec สวทช.
โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงาน และแผนการดำเนินงานโครงการ(นำร่อง)สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ : ส่งแบบตอบรับทางอีเมลล์ yakumi_n@hotmail.com   ภายในวันที่ 6 เมษายน 2558 หรือโทรแจ้งได้ที่ อ.ศิริพร  วงศ์ประเสริฐ  089-8384509
 รายละเอียดกำหนดการ>>>
 แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม>>> 
หนังสือและรายละเอียด
แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
 ตารางกำหนดการอบรม


 
  


 


 
โหลดหนังสือและรายละเอียด>>> 
 โหลดโปรแกรม GPA55 
 AccessRuntime 2007
 คู่มือการใช้งาน GPA55


 
 สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ เชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  จำหน่ายในราคาเข็มละ 300 บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิ"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา" สั่งจองได้ที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-339457-8 
 หนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หนังสือรายละเอียดการสั่งจอง
 แบบสั่งจองเข็มที่ระลึก ไฟล์ Ms_Word


 


 
 หนังสือแจ้งรายละเอียดจาก สนง.กลุ่มฯ 6
 แบบของบอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2558 ไฟล์ Ms_Word
 หนังสือรายละเอียดจากกองพุทธฯ>>>


 
 


 

  ๒๗ ม.ค. ๕๘ เนื่องด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภาระกิจต่อเนื่องในงานหลาย ๆ ด้าน จึงมอบหมายภาระกิจ เป็นประธานในพิธีต่างๆ ทั้งระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มโรงเรียน ดังนี้ หนังสือรายละเอียด>>
๑. กิจกรรม/โครงการต่างๆ ระดับโรงเรียน ขอให้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นประธานในพิธี 
๒.กิจกรรม/โครงการต่างๆ ระดับกลุ่มโรงเรียน ขอให้เชิญผู้อำนวยการกองพุทธศานศึกษา เป็นประธานในพิธี 


  โหลดหนังสือรายละเอียดการแต่งตั้งครูสอนภาษาบาลี
 โหลดแบบฟอร์มแต่งตั้ง ไฟล์ Ms_word
 

 

 


 
เอกสา่รประกอบการบรรยายของ ดร.เฉลิม ฟักอ่อน 
1.การเตรียมการอบรมวิชาเพิ่มเติมธรรมะ
2.ใช้หลักสูตรวิชาเพิ่มเติมบาลี ธรรมวินัย
3.ออกแบบรร.ปริยัติธรรมะบาลี1
4.ออกแบบรร.ปริยัติธรรมะบาลี2


เข้าระบบ B-NET คลิกที่นี่ 
1 – 30 พ.ย. 2557 


 


 อบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ครูมืออาชีพ ๑๔-๑๕ พ.ย. ๕๗ 

     ด้วย  สำนักงานกลุ่มที่ ๔  ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ครูมืออาชีพ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงละ ๒ รูป/คน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔, ๕, ๖ และ ๑๔  ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ (พิษณุโลกธานี)  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก หนังสือและรายละเอียดเพิ่มเติม>>>                  


 


 


 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
        ด้วยโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้


 ประชุมชี้แจงการสอบ O-net และ B-net ปีการศึกษา 2557
        แจ้งผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)สทศ. จะได้จัดประชุมชี้แจงเรื่องการสอบ O-net และ B-net ปีการศึกษา 2557 ในโซนภาคเหนือ บรรยายโดย รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. ในวันที่ 13 พ.ย. 57 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
       
ดังนั้นสำนักงานกลุ่มที่ ๖ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายครั้งนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ  โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับฟังที่ อ.บุญส่ง โทร 081-8858068 ขอบคุณครับ หนังสือและรายละเอียด>>> 


 


 

 


 ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลครูสอนวิชาภาษาบาลี โรงเรียนภายในกลุ่มที่ ๖

เนื่องจากทางกองพุทธศาสนศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณจ้างครูสอนบาลี (โรงละ ๑  รูป/คน) โดยที่ไม่เป็นครูประจำ ดังนั้นจึงขอเมตตาทางโรงเรียนได้กรอกแบบสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วส่งกลับที่ E-mail : bs2517@windowslive.com ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อที่จะได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และดำเนินการในลำดับต่อไป หากมีข้อสงสัย ติดต่อ อ.บุญส่ง 081-8858068 ขอบคุณครับ…โหลดแบบสำรวจ>>>


 

 
ครม.อนุมัติแต่งตั้งผอ.สำนักพุทธฯ คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เสนอแต่งตั้งนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 เป็นต้นไป 
ที่มา http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=736866  การวิเคาระห์คุณภาพแบบทดสอบ โหลด>>>
 การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ โหลด>>>
 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด โหลด>>>


 

 หนังสือ(กองพุทธฯได้จัดส่งถึงโรงเรียนแล้ว) 
 รายละเอียดข้อกำหนดสำคัญในการจัดทำข้อมูล
 โหลดโปรแกรม GPA55 
 AccessRuntime 2007
คู่มือการใช้งาน GPA55การพัฒนาศักภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
การนิเทศภายในโรงเรียน ๑๓-๑๔ ก.ย. ๒๕๕๗ จ.เชียงราย


 โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย อ.วาสนา ศิลากร 
 โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย อ.ผ่องพรรณ์ เอกอาวุธ
 ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 


 

 มติมหาเถร ที่ ๓๗๖/๒๕๕๗ การแต่งตั้งบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
 ในส่วนกลาง ให้ ผอ.กองพุทธศาสนาศึกษา เป็นผู้แต่งตั้ง
 ในส่วนภูมิภาค ให้ ผอ.พศจ. เป็นผู้แต่งตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม>>> 


 ด่วน!!! แจ้งพระคุณเจ้าผู้บริหารทุกโรงเรียน เรื่อง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดประชุมอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ(ผู้บริหารโรงเรียนละ 1 รูป) และพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงแก่โรงเรียนพระปริยัติฯ ดีเด่น ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2557ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม  โหลดหนังสือและรายละเอียด>>>             


พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


 

 

โหลดตัวอย่าง Scoring Rubrics >>>


 โหลดเอกสารประกอบการอบรมครูกลุ่มสาระ สังคมฯ/สุขศึกษาและพละศึกษา
ผศ.ดร.วิลาศ_01 
ผศ.ดร.วิลาศ_02
ดร.เฉลิม_01
ดร.เฉลิม_02


 สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ทั่วประเทศ ๑/๒๕๕๗ 


 (ร่าง)ขอบข่ายและรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สนง.กลุ่มฯ ๒ จ.นครสีธรรมราช    


 

  
 สภาการศึกษาเร่งศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)  รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม>>>


 


 ปฏิทินการส่งข้อมูลรายงานในด้านต่างๆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 โหลด>>>
1.หนังสือและรายละเอียดการรับ-ส่งข้อมูล 2.โหลดโปรแกรม e-citizen  
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้ส่งไฟล์ข้อมูลทาง e-mail : nopphadollp@hotmail.com


 
1.โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
2.ภาพการประชุม๑.ประกาศรายชื่อ  ๒.รายละเอียดมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 


 

 

 
๑.โหลดหนังสือนำ  ๒.ประกาศ สกสค.และหลักเกณฑ์

 โหลดแบบฟอร์มยืนยันและรายชื่อโรงเรียน 


 

 

 
อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 23-25 พ.ค. 57 
1.โหลดหนังสือ   2.โหลดรายชื่อและแบบสำรวจ 


 


    ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าในปี พ.ศ. 2557 จะมีผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตหมดอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับรองการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได่พัฒนาระบบสารสนเทศการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการต่ออายุ (KSP renew) ตามรายละเอียดแนบ…


 
ปฏิทินการประเมินโรงเรียนในกลุ่มที่ 6
ภาคเหนือ 1 
ภาคเหนือ 2 
ภาคเหนือ 3 
ภาคเหนือ 4 

 


  ประกาศเรื่อง  รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภภายนอกรอบสาม ประเภทพระปริยัติธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)

 

 ประมวลภาพการอบรมครูภาษาอังกฤษ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557


 ขีดจำกัดล่าง B-net ปีการศึกษา 2556


 โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.อุบลราชธานี


 

 

โหลดเอกสารการอบรม
1.แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริิยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
2.สถานการณ์การศึกษาไทยก่อนอาเซียน
3.พลเมืองอาเซียน
4.ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักเรียน 
5.บทสรุป/เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาเซียน++ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  ดูภาพทั้งหมด


 


  

ประมวลภาพการอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ 30-31 ม.ค. 2557 โหลดภาพได้ที่>>>


 


  
โหลดภาพได้ที่นี่ 


 15-11-56 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ คุณสมบัติผู้อำนวยการ รายละเอียดเพิมเติม…


 15 ต.ค. 2556  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 

เรื่อง การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท ในปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม>>> 


 14 ต.ค. 2556 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1.ประกาศจาก สมศ.   2.รายชื่อ(เฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ)    


รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2556 โหลด>>>


 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปี 2556 โหลด>>>


 5 ก.ย. 2556 สรุปสถิติข้อมูล จ1 ร1 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 โหลดที่นี่>>> 


    ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

    ผลการคัดเลือกครูและบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2556 

   สำนักงานกลุ่มฯ ที่ 6 ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลดังกล่าวประจำปี 2556  


 งบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียน โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่  
 งบอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่
 รายชื่อสามเณรนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดูรายชื่อที่นี่


 การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำชับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือจาก พศ.  ข้อบังคับของคุรุสภา


      ต่ออายุเว็ปไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้วเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะต่ออายุเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ อ.นพดล ธิอินโต โทร 083-4768341 หรือ อ.บุญส่ง ดวงมะโน โทร 081-8858068 รายชื่อโรงเรียนที่เว็บไซต์หมดอายุ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5/9/56 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 053-941218,089-2636537 Facebook : www.facebook.com/onesqacm  

ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อเสื้อของสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ (โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดด้านใน)