ข่าวสารแจ้งโรงเรียน

 

 

๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 

 

 

 

 

 

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖

 

 

 

 


 
๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วยในวันอบรม  ครูสาระสังคม / สุขะ / ศิลปะ / การงาน ฯ ให้นำคำอธิบายรายวิชาที่ตนเองสอนในภาคเรียนที่ 1 /57 มาด้วย พร้อมหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (เล่มสีขาว) ขอบคุณครับ

 
    ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมอบหมายให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ จัดอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ/สุขศึกษา/การงานอาชีพฯ/ศิลปะ ดังนี้
     ๑. อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ/สุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลาปาง ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
     ๒. อบรมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี/ศิลปะ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชียลาปาง ถ.บุญวาทย์ ต. สวนดอก อ. เมืองลาปาง จ. ลาปาง
     ดังนั้นทางสำนักงานกลุ่มฯ ที่ ๖ จึงแจ้งทางโรงเรียนโปรดส่งครู บุคลากรเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และขอให้แจ้งแบบตอบรับทั้งสองโครงการด่วนมาที่ Facebook สำนักงานกลุ่ม ปส. ๖ หรือแจ้งรายชื่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๘๘๕๘๐๖๘๐๘๒-๑๘๗๓๗๒๙ ,๐๘๔-๖๕๔๙๙๘๐ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๑. หนังสือแจ้งอบรม
๒. ตารางอบรมวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗   
๓. แบบตอบรับอบรม

๔. ตารางอบรมวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗   
๕. แบบตอบรับอบรม

๖. แผนที่โรงเเรมเอเชีย
๗.แผนที่โรงเเรม รีเจนท์ ลอด์จ


รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฎิบัติตามระเบียบและประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีความพร้อมส่งชื่อนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกฯ โดยส่งเอกสารไปยังสำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่ที่โรงเรียนสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เพื่อเข้ารับการประเมิน ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ดังกล่าว ตามเอกสารแนบ…

 

 

Attachments:
Download this file (266549.pdf)266549.pdf 307 Kb
Download this file (266550.pdf)266550.pdf 364 Kb
Download this file (266551.pdf)266551.pdf 162 Kb
Download this file (266552.pdf)266552.pdf 115 Kb
Download this file (266553.pdf)266553.pdf 593 Kb

 

 

 ตารางอบรมครูคณิตฯและวิทย์   
หมายเหตุ : ส่งแบบตอบรับอบรมที่ k_m_jaisit@hotmail.com   
โทร  ๐๘๖-๙๒๔-๒๙๐๓ (กมลชัย) ๐๘๘-๘๐๔-๒๕๖๔ (บุญส่ง) 


 


   
 สภาการศึกษาเร่งศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)  รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
                         
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็น จัดหาแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ  ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สมาพันธ์ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน  ๒๕๐ คน  โดยระดมความคิดใน ๔ ประเด็น คือ การบริหารวิชาการ   การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  และการบริหารงานทั่วไป
                           
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกล่าวว่า การจัดการศึกษาไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การปกครองท้องถิ่น เอกชน และสถาบันศาสนา มีส่วนร่วมจัดการศึกษาได้ ตามมาตรา ๕  มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้สถาบันพระพุทธศาสนามีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่พระภิกษุและสามเณรในโรงเรียนที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศไว้ คณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบาย มาตรฐาน แผนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ช่วยลดความเหลี่ยมล้ำ นับเป็นกุศโลบายที่แยบยลในการปลูกฝังให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งอาจทำได้มากกว่าหรือถ่ายทอดได้ดีกว่าสถาบันอื่น ๆ
                            
ปัจจุบันคุณสมบัติคนในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ความสำคัญเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับแรก เพราะคนมีความสามารถเก่งเพียงไร ถ้าขาดคุณธรรมก็จะทำให้ขาดความเชื่อถือ สำหรับประเทศไทยในเวทีโลกเมื่อถูกจัดอันดับเรื่องนี้ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ  สำหรับแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีรูปแบบอย่างไรนั้น สกศ. จะรวบรวมข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้ไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนต่อไป รองเลขาธิการฯกล่าว  รายละเอียดเพิ่มเติม>>>  ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๕๗ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  โรงเรียนไหนที่สนใจร่วมงานสามารถส่งใบแจ้งความประสงค์ไปได้ที่ อพวช. ได้ค่าเดินทาง 150 บาท/รูป ด่วนมีจำนวนจำกัด สามารถสอบถามเรื่องค่าเดินทางได้ที่ ๐๒-๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๒๑๒๒-๓ ครับ โหลดรายละเอียดที่นี่


 


 ปฏิทินการส่งข้อมูลรายงานในด้านต่างๆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 โหลด>>>
1.หนังสือและรายละเอียดการรับ-ส่งข้อมูล 2.โหลดโปรแกรม e-citizen  
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้ส่งไฟล์ข้อมูลทาง e-mail : nopphadollp@hotmail.com


 
1.โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
2.ภาพการประชุม๑.ประกาศรายชื่อ  ๒.รายละเอียดมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 


 

 

 
๑.โหลดหนังสือนำ  ๒.ประกาศ สกสค.และหลักเกณฑ์

 โหลดแบบฟอร์มยืนยันและรายชื่อโรงเรียน 


 

 
โหลดรายละเอียดที่นี่…


 


โหลดหนังสือ  โหลดแบบสำรวจ
อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 23-25 พ.ค. 57 
1.โหลดหนังสือ   2.โหลดรายชื่อและแบบสำรวจ 


 


    ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าในปี พ.ศ. 2557 จะมีผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตหมดอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับรองการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได่พัฒนาระบบสารสนเทศการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการต่ออายุ (KSP renew) ตามรายละเอียดแนบ…


 
ปฏิทินการประเมินโรงเรียนในกลุ่มที่ 6
ภาคเหนือ 1 
ภาคเหนือ 2 
ภาคเหนือ 3 
ภาคเหนือ 4 

 โหลดแบบฟอร์ม จ.๑ ร.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗


  ประกาศเรื่อง  รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภภายนอกรอบสาม ประเภทพระปริยัติธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)

โรงเรียนที่จะได้รับการประเมิน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอให้ส่ง SAR ปีการศึก 2556 ไปยัง 1.สมศ จำนวน 1 เล่ม และ 2.สนง.กลุ่มฯ 6 จำนวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557


 สำรวจโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)
     โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงใดที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย) ขอให้สำรวจและส่งข้อมูลตามแบบสำรวจ(พร้อมแนบภาพถ่าย)มาที่ e-mail : nopphadollp@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2557 โหลดแบบสำรวจที่นี่
ประมวลภาพการอบรมครูภาษาอังกฤษ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557


 ขีดจำกัดล่าง B-net ปีการศึกษา 2556


 


 

1.หนังสือถึงโรงเรียนและรายละเอียด โหลดดที่นี่ 
2.ประกาศคุรุสภา เรื่องหนึ่งแสนครูดี ปี 2557 โหลดที่นี่                 
3.
แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี (ไฟล์ Word) 
4.แบบประเมิน แบบ ปม. ๐๑ โหลดที่นี่                     

 โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.อุบลราชธานี


 

1.โหลดหนังสือนำ
2.โหลดแบบสำรวจรายชื่อ
3.หนังสือจากกองพุทธฯ

 


 

 

โหลดเอกสารการอบรม
1.แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริิยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
2.สถานการณ์การศึกษาไทยก่อนอาเซียน
3.พลเมืองอาเซียน
4.ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักเรียน 
5.บทสรุป/เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาเซียน++ 
 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ม. 3 ม.6 และเทียบเท่าม.6 (รายบุคคล) 

>>>สอบถามคะแนนโอเน็ตรายบุคคล คลิ๊กที่นี่

>>>เข้าระบบประกาศผล คะแนน o-net 56  รายบุคคล คลิกที่นี่ 

>>>เข้าระบบประกาศผล คะแนน o-net 56  รายโรงเรียน คลิกที่นี่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  ดูภาพทั้งหมด


 

1.โหลดหนังสือนำและแผนการรับ-ส่ง GPA ปีก่ารศึกษา 2556(6ภาคเรียน) 
2.โหลดโปรแกรม GPA55 
3.AccessRuntime 2007


 รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ได้รับคัดเลือกจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างและปรับปรุงสุขาให้กับโรงเรียน ในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  *ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ซึ่งกรมอนามัยจะได้ติดต่อประสานกับโรงเรียนต่อไป… 
1.นันทจริมเขตศึกษา น่าน
2.พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม  น่าน
3.พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม   น่าน
4.เวียงแก่นวิทยา เชียงราย
5.พุทธศาสตร์ศึกษา เชียงราย
6.พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา เชียงราย
7.เชตวันวิทยา แพร่
8.ศรีคิรินท์วืทยา แพร่
9.ห้วยข้าวก่ำวิทยา พะเยา
10.ป่าแขมวิทยา พะเยา


 

 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1.ประกาศจาก สมศ.   2.รายชื่อ(เฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ) 

 การประเมินภายในระดับกลุ่มฯ   

 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในระดับกลุ่มฯ 
 2.แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  

ประมวลภาพการอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ 30-31 ม.ค. 2557 โหลดภาพได้ที่>>>


 สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะระดับประเทศ ครั้งที่ ๗ ขอนแก่น 

๑.รางวัลชนะเลิศ วิชาพุทธประวัติ ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส.ณ. กิจตนนท์ สุกใส โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ. แพร่ 
๒.รองชนะเลิศ อันดับ ๑ วิชาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส.ณ. กีรอน โรคา มคร โรงเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จ. น่าน
๓.รางวัลชมเชย อันดับ ๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส.ณ. ติณณภพ ไชยมงคล โรงเรียนวัดห้วยข้าวกล่ำวิทยา จ. พะเยา
๔.รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ภาษาบาลี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส.ณ. ปฏิภาน ปินตานนท์ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้า ฯ จ. ลำปาง 
๕.รางวัลชมเชย อันดับ ๒ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส.ณ. จีระพันธ์ ดีคำย้อย โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
ประมวลภาพบรรยากาศงาน>>>


 


  
โหลดภาพได้ที่นี่ 


 15-11-56 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ คุณสมบัติผู้อำนวยการ รายละเอียดเพิมเติม…


 15 ต.ค. 2556  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 

เรื่อง การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท ในปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม>>> 


 14 ต.ค. 2556 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1.ประกาศจาก สมศ.   2.รายชื่อ(เฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ)    


รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2556 โหลด>>>


 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปี 2556 โหลด>>>


 5 ก.ย. 2556 สรุปสถิติข้อมูล จ1 ร1 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 โหลดที่นี่>>> 


    ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

    ผลการคัดเลือกครูและบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2556 

   สำนักงานกลุ่มฯ ที่ 6 ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลดังกล่าวประจำปี 2556  


 งบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียน โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่  
 งบอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่
 รายชื่อสามเณรนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดูรายชื่อที่นี่


 การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำชับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือจาก พศ.  ข้อบังคับของคุรุสภา


      ต่ออายุเว็ปไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้วเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะต่ออายุเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ อ.นพดล ธิอินโต โทร 083-4768341 หรือ อ.บุญส่ง ดวงมะโน โทร 081-8858068 รายชื่อโรงเรียนที่เว็บไซต์หมดอายุ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5/9/56 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 053-941218,089-2636537 Facebook : www.facebook.com/onesqacm  

ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อเสื้อของสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ (โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดด้านใน)