ข่าวสารแจ้งโรงเรียน

 

 

๒ เมษายน ๒๕๕๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจิญ ยิ่งยืนนาน คณะกรรมการบริหารกลุ่มและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖


  โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลรายบุคล e-Citizen ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดลำปาง 
1.วัดบ้านหม้อศึกษา 
2.วัดพระแก้วดอนเต้าฯ
3.ทิพย์ปาละวิทยนุสรณ์

โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดเชียงราย
4.ชยาภิวัฒน์วิทยา 
5.วัดเจดีย์หลวงวิทยา 
6.วัดครึ่งใต้วิทยา 
7.วัดป่าตาลใต้  ส่งแล้ว
8.บุญเรืองวิทยา ส่งแล้ว
9.เวียงชัยพิทยา 
10.ฝั่งหมิ่นวิทยา 
11.วัดพระธาตุเวียงฮ่อฯ
12.วัดดงชัยพิทยา

โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดพะเยา
13.ป่าแขมวิทยา 

โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดแพร่
14.ศรีคิรินทร์วิทยา                 
15.ร้องแหย่งวิทยาคม                 

โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดน่าน
16.นันทบุรีวิทยา 
17.วัดนาราบวิทยา
18.นันทจริมเขตศึกษา
19.วัดภูเก็ต

โรงเรียนที่ส่งแล้วแต่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 
ไชยสถานวิทยา  เชียงราย เลขบัตรประชาชนนักเรียนบางรูปไม่ได้กรอก
หนองบัวพิทยา  เชียงราย เลขบัตรประชาชนนักเรียนบางรูปไม่ได้กรอก
วัดแก่นเหนือวิทยา เชียงราย ข้อมูลนักเรียนบางรูปมีปัญหากรอกไม่ได้
วัดโพธาราม พะเยา ไม่กรอกข้อมูลครู
สุวรรณคณานุสรณ์ พะเยา การกำหนดรหัสนักเรียนผิด,เลขบัตรประชาชนนักเรียนบางรูปไม่ได้กรอก
วัดหย่วนวิทยา พะเยา การกำหนดรหัสนักเรียนผิด,เลขบัตรประชาชนนักเรียนบางรูปไม่ได้กรอก
พุทธโกศัยวิทยา แพร่ ส่งแล้วแต่ไม่มีข้อมูลในแผ่น CD
วังฟ่อนวิทยา แพร่ เลขบัตรประชาชนนักเรียนบางรูปไม่ได้กรอก
วัดราษฏร์บำรุงวิทยา  น่าน เลขบัตรประชาชนนักเรียนบางรูปไม่ได้กรอก

ขอความร่วมมือทุกโรงส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 ก.ค. 2557 ขอบคุณครับ  ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๕๗ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  โรงเรียนไหนที่สนใจร่วมงานสามารถส่งใบแจ้งความประสงค์ไปได้ที่ อพวช. ได้ค่าเดินทาง 150 บาท/รูป ด่วนมีจำนวนจำกัด สามารถสอบถามเรื่องค่าเดินทางได้ที่ ๐๒-๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๒๑๒๒-๓ ครับ โหลดรายละเอียดที่นี่


 


 ปฏิทินการส่งข้อมูลรายงานในด้านต่างๆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 โหลด>>>
1.หนังสือและรายละเอียดการรับ-ส่งข้อมูล 2.โหลดโปรแกรม e-citizen  
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้ส่งไฟล์ข้อมูลทาง e-mail : nopphadollp@hotmail.com


 
1.โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
2.ภาพการประชุม๑.ประกาศรายชื่อ  ๒.รายละเอียดมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 


 

 

 
๑.โหลดหนังสือนำ  ๒.ประกาศ สกสค.และหลักเกณฑ์

 โหลดแบบฟอร์มยืนยันและรายชื่อโรงเรียน 


 

 
โหลดรายละเอียดที่นี่…


 


โหลดหนังสือ  โหลดแบบสำรวจ
อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 23-25 พ.ค. 57 
1.โหลดหนังสือ   2.โหลดรายชื่อและแบบสำรวจ 


 


    ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าในปี พ.ศ. 2557 จะมีผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตหมดอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับรองการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได่พัฒนาระบบสารสนเทศการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการต่ออายุ (KSP renew) ตามรายละเอียดแนบ…


 
ปฏิทินการประเมินโรงเรียนในกลุ่มที่ 6
ภาคเหนือ 1 
ภาคเหนือ 2 
ภาคเหนือ 3 
ภาคเหนือ 4 

 โหลดแบบฟอร์ม จ.๑ ร.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗


  ประกาศเรื่อง  รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภภายนอกรอบสาม ประเภทพระปริยัติธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)

โรงเรียนที่จะได้รับการประเมิน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอให้ส่ง SAR ปีการศึก 2556 ไปยัง 1.สมศ จำนวน 1 เล่ม และ 2.สนง.กลุ่มฯ 6 จำนวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557


 สำรวจโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)
     โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงใดที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย) ขอให้สำรวจและส่งข้อมูลตามแบบสำรวจ(พร้อมแนบภาพถ่าย)มาที่ e-mail : nopphadollp@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2557 โหลดแบบสำรวจที่นี่
ประมวลภาพการอบรมครูภาษาอังกฤษ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557


 ขีดจำกัดล่าง B-net ปีการศึกษา 2556


 


 

1.หนังสือถึงโรงเรียนและรายละเอียด โหลดดที่นี่ 
2.ประกาศคุรุสภา เรื่องหนึ่งแสนครูดี ปี 2557 โหลดที่นี่                 
3.
แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี (ไฟล์ Word) 
4.แบบประเมิน แบบ ปม. ๐๑ โหลดที่นี่                     

 โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.อุบลราชธานี


 

1.โหลดหนังสือนำ
2.โหลดแบบสำรวจรายชื่อ
3.หนังสือจากกองพุทธฯ

 


 

 

โหลดเอกสารการอบรม
1.แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริิยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
2.สถานการณ์การศึกษาไทยก่อนอาเซียน
3.พลเมืองอาเซียน
4.ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักเรียน 
5.บทสรุป/เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาเซียน++ 
 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ม. 3 ม.6 และเทียบเท่าม.6 (รายบุคคล) 

>>>สอบถามคะแนนโอเน็ตรายบุคคล คลิ๊กที่นี่

>>>เข้าระบบประกาศผล คะแนน o-net 56  รายบุคคล คลิกที่นี่ 

>>>เข้าระบบประกาศผล คะแนน o-net 56  รายโรงเรียน คลิกที่นี่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  ดูภาพทั้งหมด


 

1.โหลดหนังสือนำและแผนการรับ-ส่ง GPA ปีก่ารศึกษา 2556(6ภาคเรียน) 
2.โหลดโปรแกรม GPA55 
3.AccessRuntime 2007


 รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ได้รับคัดเลือกจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างและปรับปรุงสุขาให้กับโรงเรียน ในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  *ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ซึ่งกรมอนามัยจะได้ติดต่อประสานกับโรงเรียนต่อไป… 
1.นันทจริมเขตศึกษา น่าน
2.พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม  น่าน
3.พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม   น่าน
4.เวียงแก่นวิทยา เชียงราย
5.พุทธศาสตร์ศึกษา เชียงราย
6.พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา เชียงราย
7.เชตวันวิทยา แพร่
8.ศรีคิรินท์วืทยา แพร่
9.ห้วยข้าวก่ำวิทยา พะเยา
10.ป่าแขมวิทยา พะเยา


 

 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1.ประกาศจาก สมศ.   2.รายชื่อ(เฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ) 

 การประเมินภายในระดับกลุ่มฯ   

 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในระดับกลุ่มฯ 
 2.แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  

ประมวลภาพการอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ 30-31 ม.ค. 2557 โหลดภาพได้ที่>>>


 สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะระดับประเทศ ครั้งที่ ๗ ขอนแก่น 

๑.รางวัลชนะเลิศ วิชาพุทธประวัติ ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส.ณ. กิจตนนท์ สุกใส โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ. แพร่ 
๒.รองชนะเลิศ อันดับ ๑ วิชาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส.ณ. กีรอน โรคา มคร โรงเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จ. น่าน
๓.รางวัลชมเชย อันดับ ๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส.ณ. ติณณภพ ไชยมงคล โรงเรียนวัดห้วยข้าวกล่ำวิทยา จ. พะเยา
๔.รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ภาษาบาลี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส.ณ. ปฏิภาน ปินตานนท์ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้า ฯ จ. ลำปาง 
๕.รางวัลชมเชย อันดับ ๒ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส.ณ. จีระพันธ์ ดีคำย้อย โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
ประมวลภาพบรรยากาศงาน>>>


 


  
โหลดภาพได้ที่นี่ 


 15-11-56 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ คุณสมบัติผู้อำนวยการ รายละเอียดเพิมเติม…


 15 ต.ค. 2556  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 

เรื่อง การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท ในปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม>>> 


 14 ต.ค. 2556 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1.ประกาศจาก สมศ.   2.รายชื่อ(เฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ)    


รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2556 โหลด>>>


 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปี 2556 โหลด>>>


 5 ก.ย. 2556 สรุปสถิติข้อมูล จ1 ร1 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 โหลดที่นี่>>> 


    ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

    ผลการคัดเลือกครูและบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2556 

   สำนักงานกลุ่มฯ ที่ 6 ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลดังกล่าวประจำปี 2556  


 งบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียน โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่  
 งบอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่
 รายชื่อสามเณรนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดูรายชื่อที่นี่


 การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำชับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือจาก พศ.  ข้อบังคับของคุรุสภา


      ต่ออายุเว็ปไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้วเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะต่ออายุเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ อ.นพดล ธิอินโต โทร 083-4768341 หรือ อ.บุญส่ง ดวงมะโน โทร 081-8858068 รายชื่อโรงเรียนที่เว็บไซต์หมดอายุ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5/9/56 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 053-941218,089-2636537 Facebook : www.facebook.com/onesqacm  

ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อเสื้อของสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ (โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดด้านใน)