ข่าวสารแจ้งโรงเรียน

 


New 10-11-2560 การสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
         ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรโรงเรียนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
        ดังนั้นสำนักงานกลุ่มฯ 6 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ แล้วส่งสำนักงานกลุ่มฯ 6 (เป็นไฟล์ Ms Excel ตามแบบ) ทางอีเมล์ nopphadollp@hotmail.com ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

โหลดหนังสือจากกองพุทธฯ >>>
โหลดแบบสำรวจข้อมูล>>>


 


๑๐ อันดับผลการสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๙

Dhamma-all-level-60

Read more…

B-NET ปีการศึกษา 2560


แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด>>> แผนการศึกษาแห่งชาติ 
โหลด>>> slide1


New 4-7-2560 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ : นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 6 ได้รับคัดเลือกมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 13,24,25,27,34,49,62,63,66,69,77,87,88, รวม 13 รูป 
โหลดรายละเอียด >>>New ประกาศ หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี ๒๕๖๐
หนังสือจากกองพุทธ >>>
โหลดรายละเอียดและใบสมัคร >>> 


รางวัล คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม และประพฤติปฎิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา และดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน เป็นผลดีต่อการศึกษาของประเทศชาติ ผู้สนใจสามารถสอบถามวัน เวลา รับสมัครและส่งเอกสารใบสมัคร ได้ที่สำนักงานกลุ่มฯ ที่สังกัด  …

Download :: ประกาศ :: ใบสมัคร :: แบบประเมิน (เฉพาะกลุ่มโรงเรียนฯ)

 

 

 

 

 โครงสร้างเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (Test  Blueprint) B-net และ o-net ชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีการ
ศึกษา 2560  ให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560    


 
     มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วาระที่ ๕.๒ เรื่องกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖  คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบกองทุนฯ และมีมติให้ประกาศใช้  โดยกำหนดให้บุคลากรในโรงเรียนสมัครสมาชิกกองทุนฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ยกเว้นนักเรียนไม่ต้องส่งใบสมัคร) ตามแบบฟอร์มใบสมัคร แล้วส่งไปยังกลุ่มจังหวัดที่โรงเรียนท่านสังกัดอยู่ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เพื่อทางกองทุนฯ จะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป… 
โหลดระเบียบกองทุนฯ 
โหลดใบสมัครกองทุนฯ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖

 

ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้อีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook : สำนักงานกลุ่ม ปส.๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 New อันดับคะแนน O-net ม.3/2559
New อันดับคะแนน O-net ม.6/2559
New อันดับคะแนน B-net ม.3/2559
New อันดับคะแนน B-net ม.6/2559
  
 


การส่งข้อมูล e-citizen ปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ จัดทำฐานข้อมูลนักเรียน โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอยกเลิกการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (แบบรายงาน ร.1 จ.1) และเปลี่ยนเป็น ข้อมูลสถิติพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล (E-citizen) แทน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download :: เอกสาร

 

 

 

 

 

 


 ใบสมัครทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2

การรับสมัครสามเณรเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 90 ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

Download :: เอกสาร1 : เอกสาร 2 : เอกสาร 3

 

 

 

 


New โหลดเอกสารการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ 
ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชคฤห์วิทยา จ.พะเยา
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดร้องแหย่งวิยาคม จ.แพร่
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง 
New คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
New แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
New รหัสการเข้าใช้งาน "The 1 Book E-Library" สำหรับโรงเรียนในกลุ่มฯ 6
New คู่มือการใช้งานสำหรับระบบ Andriod
New คู่มือการใช้งานสำหรับระบบ iOS
New คู่มือการใช้งานสำหรับระบบ Windows
New คู่มือการใช้งานสำหรับทุกระบบ
New ดาวน์โหลดโปรแกรม


  New โหลดแบบฟอร์ม จ.1 ร.1 ครั้งที่ 2/2559 ( ไฟล์ Microsoft Office Excel


 
New ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ส่งผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ปี ๒๕๖๐  โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ Ms-Word ทางอีเมล์ nopphadollp@hotmail.com ขยายเวลาส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๕๔-๓๓๙๔๕๗-๘ 

โหลดตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ๕ ด้าน ปี ๒๕๕๘ >>
โหลดตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ๕ ด้าน ปี ๒๕๕๙ >>

ประมวลภาพคอร์สภาวนา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม รุ่นที่ ๒ ( กลุ่มฯ ๗-๑๒ ) ระหว่างวันที่วันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ขนาด 188 MB https://goo.gl/QpRT0J

Cr: เพจ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ (กลุ่มฯ ๑-๖ และ ๑๓-๑๔) ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

 New คะแนนผลการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
New ขีดจำกัดล่าง B-NET ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะกลุ่ฯ 6) 
ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์>>> 


New โหลดหนังสือรายละเอีดย >>>
New โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม >>> 


ขีดจำกัดล่าง O-net 2558  ม.3 เฉพาะกลุ่มฯ 6 >>>
ขีดจำกัดล่าง O-net 2558 ม. 6 เฉพาะกลุ่มฯ 6 >>> 


 


  


 

แบบฟอร์มทำเนียบ ร.ร.     
    ด้วย กองพุทธศาสนศึกษา จะจัดทำทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนและปรานกลุ่มโรงเรียนฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยังสำนักงานกลุ่มฯ ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้
หมายเหตุ : โรงเรียนใดไม่ได้แต่งตั้งรอง ผอ. ให้กรอกข้อมูลฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่าง>>>
โหลดแบบฟอร์ม>>>ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผู้บริหาร ครู นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ฝึกอบรมในกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมได้สำเร็จลุล่วงแล้วกองพุทธศาสนศึกษาจึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โหลดประกาศรายชื่อ >>> 


 

ผลผลิตทางการศึกษา
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ศิษย์เก่า) ทั่วประเทศ ไว้เป็นเอกสารรูปเล่มและเผยแผ่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นหลักฐานของการจัดการศึกษาโรงเรียน   พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้จัดการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าว ตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยัง ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
e-mail: Phranond@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (deb study.doc)deb study.doc 45 Kb


New เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เอกสารที่โรงเรียนต้องเตรียม (แบบบตรวจเยี่ยม เช็คลิสต์ 15 รายการ)ด่วน!!! ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานกลุ่มฯ 6 รวบรวมข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานติดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ดังนั้น จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในกลุ่มจังหวัด แพร่,น่าน,พะเยา,ลำปาง (เชียงรายส่งข้อมูลแล้ว) ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรตามแบบฟอร์ม และส่งไฟล์ข้อมูลที่สำนักงานกลุ่มฯ 6 ทาง  E-mail:nopphadollp@hotmail.com ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 

แนะนำให้ใช้ Google Chrome ในการโหลดไฟล์ โหลดแบบฟอร์ม>>> 


 

  การวิเคาระห์คุณภาพแบบทดสอบ โหลด>>>
 การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ โหลด>>>
 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด โหลด>>>


 มติมหาเถร ที่ ๓๗๖/๒๕๕๗ การแต่งตั้งบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
 ในส่วนกลาง ให้ ผอ.กองพุทธศาสนาศึกษา เป็นผู้แต่งตั้ง
 ในส่วนภูมิภาค ให้ ผอ.พศจ. เป็นผู้แต่งตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม>>> 


พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


 

 

โหลดตัวอย่าง Scoring Rubrics >>>


 สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ทั่วประเทศ ๑/๒๕๕๗  

 


 


    ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าในปี พ.ศ. 2557 จะมีผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตหมดอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับรองการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได่พัฒนาระบบสารสนเทศการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการต่ออายุ (KSP renew) ตามรายละเอียดแนบ…สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  ดูภาพทั้งหมด


 

15-11-56 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ คุณสมบัติผู้อำนวยการ รายละเอียดเพิมเติม…


รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2556 โหลด>>>


 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปี 2556 โหลด>>>


 5 ก.ย. 2556 สรุปสถิติข้อมูล จ1 ร1 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 โหลดที่นี่>>> 


 งบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียน โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่  
 งบอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่
 รายชื่อสามเณรนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดูรายชื่อที่นี่