คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม

      ๗-๐๓-๒๕๕๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ที่ ๖