ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ

 แจ้งผู้บริหารและครูทุกท่านทราบ เนื่องจากอีเมล์เก่าของทางกลุ่มฯ ๖ มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการส่งข้อมูลหรือติดต่อเรื่องต่าง ๆ ทางอีเมล์ ให้ส่งมาอีเมล์ต่อไปนี้เท่านั้นครับ…

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ

พระครูถาวรรัตนานุกิจ  ประธานกลุ่มฯ  nop545@hotmail.com 
โทร 081-2876545

 

นายบุญส่ง   ดวงมะโน (ส่ง) bs2517@windowslive.com โทร 081-8858068
นายนพดล   ธิอินโต (อิ๊ก) nopphadollp@hotmail.com โทร 083-4768341
นายสมนึก   เครือวงศ์ (นึก) chockupsorn@hotmail.com  โทร 084-6549980
นางศิริพร   วงศ์ประเสริฐ (หน่อย) yakumi_n@hotmail.com  โทร 089-8384509
นางสาวสิญาธร  สุขแก้ว (สี่) name_sri@hotmail.com    โทร 082-1873729
นายสิรณัฐ ศิริเมืองงาว โทร 086-3831224

นางอัจฉรา  พลไพรินทร์ (พี่ต้อม) ผู้ประสานงานกลุ่มฯ 6 โทร 081-4201559

ที่อยู่ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 เลขที่ 282 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190โทร 054-339457-8 แฟกซ์ 054-339458  
Facebook : สำนักงานกลุ่ม ปส.๖