บุคลากร

บุคลากร


 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ

พระครูถาวรรัตนานุกิจ  ประธานกลุ่มฯ  nop545@hotmail.com 
โทร 081-2876545

พระครูพิธานพิพัฒนคุณ รองประธานกลุ่มฯ phithanp4211@gmail.com  
โทร. 081-9803648
พระครูสิริรัตนโสภิต รองประธานกลุ่มฯ khelang2511@hotmail.com 
โทร.081-9931653
พระอธิการรักชาติ ธมฺมสาสโน เลขานุการฯ  varachat@gmail.com 
โทร 084-5556231

 

นายบุญส่ง   ดวงมะโน (ส่ง) bs2517@windowslive.com โทร 081-8858068
นายนพดล   ธิอินโต (อิ๊ก) nopphadollp@hotmail.com โทร 083-4768341
นายสมนึก   เครือวงศ์ (นึก) chockupsorn@hotmail.com  โทร 084-6549980
นางศิริพร   วงศ์ประเสริฐ (หน่อย) yakumi_n@hotmail.com  โทร 089-8384509
นางสาวสิญาธร  สุขแก้ว (สี่) name_sri@hotmail.com    โทร 082-1873729
นางอัจฉรา  พลไพรินทร์ (พี่ต้อม) ผู้ประสานงานกลุ่มฯ 6 โทร 081-4201559

ที่อยู่ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 เลขที่ 282 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190โทร 054-339457-8 แฟกซ์ 054-339458  
Facebook : สำนักงานกลุ่ม ปส.๖