เว็ปไซต์โรงเรียน

 

วิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์
วัดบ้านหม้อศึกษา
ปริยัติ์วัดม่อนจำศิล
บ้านใหม่วิทยา
แม่สุกศึกษา
แม่ทะปริยัติศึกษา
ชยาภิวัฒน์วิทยา
พุทธิวงศ์วิทยา
โสภณจริยธรรมวิทยา
วัดเจดีย์หลวงวิทยา
วัดอำมาตย์วิทยา
วัดครึ่งใต้วิทยา
วัดวิเชตร์มณี
วัดสันหนองบัววิทยา
วัดป่าตาลใต้
วัดไชยสถานวิทยา
พุทธศาสตร์ศึกษา
วัดแม่คำวิทยา
บุญเรืองวิทยา
เวียงชัยพิทยา
วัดฝั่งหมิ่นวิทยา
หนองบัวพิทยา
เวียงแก่นวิทยา
วัดแก่นเหนือวิทยา
ดงชัยพิทยา
สุวรรณคณานุสรณ์
ห้วยข้าวก่ำวิทยา
วัดหย่วนวิทยา
วัดโพธาราม
วัดนาปรังวิทยา
ราชคฤห์วิทยา
วัดปัวดอย
ป่าแขมวิทยา
วัดม่วงชุมวิทยา
พุทธโกศัยวิทยา
ร้องเข็มวิทยา
วังฟ่อนวิทยา
ศรีคิรินทร์วิทยา
ร้องแหย่งวิทยา
เชตวันวิทยา
นันทบุรีวิทยา
วัดปรางค์วิทยา
วัดราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา
วัดนาราบวิทยา
วัดนิโครธาราม
วัดเมืองราม
วัดบุญยืน
ดอนมงคลสันติสุข
วัดฟ้าสวรรค์
วัดบ่อหลวงวิทยาธรรม
เชียงกลางปริยัติศึกษา
สัมฤทธิบุญวิทยา
พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา