แจ้งเรื่องอีเมล์

 แจ้งผู้บริหารและครูทุกท่านทราบ เนื่องจากอีเมล์เก่าของทางกลุ่มฯ ๖ มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการส่งข้อมูลหรือติดต่อเรื่องต่าง ๆ ทางอีเมล์ ให้ส่งมาอีเมล์ต่อไปนี้เท่านั้นครับ…
พระครูถาวรรัตนานุกิจ     ประธานกลุ่มฯ nop545@hotmail.com
กิตติคุณ ภูลายยาว         time0009@gmail.com
บุญส่ง   ดวงมะโน          bs2517@windowslive.com
นพดล   ธิอินโต            nopphadollp@hotmail.com
สิญาธร  สุขแก้ว            name_sri@hotmail.com
This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.