วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

การสอบ B-NET

B-NET

ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานรายบุคคล คู่มือการจัดสอบ B-NET ระดับศูนย์สอบ เอกสารชี้แจงศูนย์สอบ
 

B-NET ปีการศึกษา 2560

 8 มิ.ย. 2560

B-NET ปีการศึกษา 2559

 4 ก.ค. 2559

B-NET ปีการศึกษา 2558

 30 ก.ค. 2558

เตรียมตัวก่อนการสอบ

 29 ก.ค. 2558


B-NET

ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างข้อสอบ B-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างข้อสอบ B-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวอย่างกระดาษคำตอบ B-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างกระดาษคำตอบ B-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ B-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย       วิชาภาษาบาลี | วิชาธรรม | วิชาพุทธประวัติ | วิชาวินัย

B-NET ปีการศึกษา 2559

 4 ก.ค. 2559

B-NET ปีการศึกษา 2558

 30 ก.ค. 2558

เตรียมตัวก่อนการสอบ

 29 ก.ค. 2558


ข้อมูลการสอบ B-NET  

การทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558

�อ����.png
�อ��ลาย.png
dowload

การทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2557

ความเป็นมาของการสอบ B-NET

          สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยเฉพาะมาตรา 9,26,47,48,49 ที่กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักมีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสู่แขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการภายนอกของสถานศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา มีการกำหนดให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและทำการวัดและประเมินผลผู้เรียนเอง ในทางปฏิบัติแต่ละแห่งใช้เครื่องมือวัดและการประเมินผลผู้เรียนที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถเทียบเคียง (Benchmark)คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดได้ จึงต้องมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ใช้ระบบ วิิธีการวัด เครื่องมือวัด การบริหารการทดสอบการตรวจ ประมวลผลและการรายงานผล ที่สามารถนำไปใช้เทียบเคียงกันได้ ตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน การสอนของครู การบริหารของผู้บริหาร ให้คนไทยทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่สู่มาตรฐานระดับสากล

         ทั้งนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 – 2558) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยให้ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา (B-NET) ค่าน้ำหนัก 8 คะแนน ใน 3 วิชา คือ

(1)วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย (2)วิชาศาสนปฏิบัติ (3) วิชาภาษาบาลี

นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ำหนัก 12 คะแนน


วัตถุประสงค์ของการสอบ B-NET

         1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ในวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย วิชาศาสนปฏิบัติ และวิชาภาษาบาลี

         2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา

         3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

         4. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

         5. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น


หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ B-NET

         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ศูนย์สอบ B-NET

         สทศ.กำหนดให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 12 แห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ

บริหารการทดสอบ 12 สนามสอบทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในภูมิภาคต่างๆ


จำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะสอบ B-NET

         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 12,000 รูป

         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 4,200 รูป


รูปแบบข้อสอบ B-NET ปีการศึกษา 2555

         1. รูปแบบข้อสอบ B-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็น “แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด”

         2. รูปแบบข้อสอบ B-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็น “แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด”

ความเป็นมาของการสอบ B-NET

          สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยเฉพาะมาตรา 9,26,47,48,49 ที่กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักมีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสู่แขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการภายนอกของสถานศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา มีการกำหนดให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและทำการวัดและประเมินผลผู้เรียนเอง ในทางปฏิบัติแต่ละแห่งใช้เครื่องมือวัดและการประเมินผลผู้เรียนที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถเทียบเคียง (Benchmark)คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดได้ จึงต้องมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ใช้ระบบ วิิธีการวัด เครื่องมือวัด การบริหารการทดสอบการตรวจ ประมวลผลและการรายงานผล ที่สามารถนำไปใช้เทียบเคียงกันได้ ตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน การสอนของครู การบริหารของผู้บริหาร ให้คนไทยทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่สู่มาตรฐานระดับสากล

         ทั้งนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 – 2558) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยให้ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา (B-NET) ค่าน้ำหนัก 8 คะแนน ใน 3 วิชา คือ

(1)วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย (2)วิชาศาสนปฏิบัติ (3) วิชาภาษาบาลี

นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ำหนัก 12 คะแนน


วัตถุประสงค์ของการสอบ B-NET

         1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ในวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย วิชาศาสนปฏิบัติ และวิชาภาษาบาลี

         2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา

         3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

         4. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

         5. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น


หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ B-NET

         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ศูนย์สอบ B-NET

         สทศ.กำหนดให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 12 แห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ

บริหารการทดสอบ 12 สนามสอบทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในภูมิภาคต่างๆ


จำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะสอบ B-NET

         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 12,000 รูป

         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 4,200 รูป


รูปแบบข้อสอบ B-NET ปีการศึกษา 2555

         1. รูปแบบข้อสอบ B-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็น “แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด”

         2. รูปแบบข้อสอบ B-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็น “แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด”

B-NET ปีการศึกษา 2560

 8 มิ.ย. 2560

B-NET ปีการศึกษา 2559

 4 ก.ค. 2559

B-NET ปีการศึกษา 2558

 30 ก.ค. 2558

เตรียมตัวก่อนการสอบ

 29 ก.ค. 2558

B-NET ปีการศึกษา 2560

 8 มิ.ย. 2560

B-NET ปีการศึกษา 2559

 4 ก.ค. 2559

B-NET ปีการศึกษา 2558

 30 ก.ค. 2558

เตรียมตัวก่อนการสอบ

 29 ก.ค. 2558