วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม

 ๗-๐๓-๒๕๕๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖