วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นระดับชาติ


New


 28/3/2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียน และ e-Citizen
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ระหว่างวันที่  28–29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมคงการ์เด้นวิว  รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1. หนังสือนำและกำหนดการ 
2. แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม