วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

คู่มือปฏิบัติงาน


New

 7-6-2561 ตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
วิชาคณิตศาสตร์,วิชาวิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โหลดไฟล์ Ms-Word >>> 


New

 ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูล ร๑.  จ.๑ และ จ.๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

          ด้วยทางสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖  ได้จัดทำแบบฟอร์ม ร๑.จ.๑ และ จ.๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนได้รายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม โดยทางสำนักงานฯ กลุ่มที่ ๖ จะได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นสารสนเทศ 
          ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ร๑.  จ.๑ และ จ.๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/7zjmHw หรือ www.g6.debthai.net และให้ส่งข้อมูลเป็นรูปเล่มให้กับสำนักงานฯ กลุ่มที่ ๖ พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล ทางอีเมลล์ [email protected] หรือ ไลน์ไอดี nadonlfc ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม นายนพดล ธิอินโต นักวิชาการศาสนศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๔๗๖ ๘๓๔๑