วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

บุคลากร

พระครูถาวรรัตนานุกิจ  ประธานกลุ่มฯ  [email protected] 
โทร 081-2876545
พระครูพิธานพิพัฒนคุณ รองประธานกลุ่มฯ [email protected]  
โทร. 081-9803648
พระครูสิริรัตนโสภิต รองประธานกลุ่มฯ [email protected] 
โทร.081-9931653
พระอธิการรักชาติ ธมฺมสาสโน เลขานุการฯ  [email protected] 
โทร 084-5556231

นายบุญส่ง   ดวงมะโน (ส่ง) [email protected] โทร 081-8858068
นายนพดล   ธิอินโต (อิ๊ก) [email protected] โทร 083-4768341
นายสมนึก   เครือวงศ์ (นึก) [email protected]  โทร 084-6549980
นางศิริพร   วงศ์ประเสริฐ (หน่อย) [email protected]  โทร 089-8384509
นางสาวสิญาธร  สุขแก้ว (สี่) [email protected]    โทร 082-1873729
นางอัจฉรา  พลไพรินทร์ (พี่ต้อม) ผู้ประสานงานกลุ่มฯ 6 โทร 081-4201559

ที่อยู่ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 เลขที่ 282 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190โทร 054-339457-8 แฟกซ์ 054-339458  
Facebook : สำนักงานกลุ่ม ปส.๖