วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศเรื่อง กำหนดกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546  เพื่อให้เหมาะสมและคล่องตัวในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อย่างมีคุณภาพ    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. 2546  จึงให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง กำหนดกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน  2540  และ ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555  มหาเถรสมาคมได้ประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555 ขึ้น โดยให้มีกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศทั้งหมด 14 กลุ่ม ในส่วนของกลุ่มที่ 6 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย,จังหวัดแพร่,จังหวัดน่าน,จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง