วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

มติที่ ๑๕๙/๒๕๖๓ เรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
มติที่ ๑๕๙/๒๕๖๓
เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

#ประเทศไทยต้องชนะ🇹🇭💊
https://www.facebook.com/www.onab.go.th/videos/296252238059944/

มติที่ ๑๕๙/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
มติที่ ๑๕๙/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์