วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

เชิญชวนร่วมเเสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

29 มี.ค. 2020
62
2

สำนักงานเลขาธิการสภากการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วน เพื่อการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงระหว่างวันที่ 16- 30 กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ดาวน์โหลด)
2. แบบเเสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ดาวน์โหลด)
3. แบบเสนอความคิดเห็นอื่นๆ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ดาวน์โหลด)
แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม/เสนอความคิดเห็นอื่นๆ แล้วส่งมาที่ อีเมลล์ [email protected] เพื่อรวบรวมความคิดเห็น เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ต่อไป