วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

แบบฟอร์มแผนกสามัญ

31 มี.ค. 2020
94

แบบฟอร์มต่างๆ ฉบับใหม่ 

แบบ ป.ส 1 แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน

 แบบ ป.ส 2 ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 

 แบบ ป.ส 3 แบบขออนุญาตขยายชั้นเรียน

 แบบ ป.ส 4 ใบอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน

 แบบ ป.ส 5 -20 (ฉบับใหม่) แบบฟอร์มขอแต่งตั้งบุคลากร

 แบบตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตขนายชั้นเรียน

 แบบตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อ