ข่าวสารแจ้งโรงเรียน

เชิญชวนร่วมเเสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

2

สำนักงานเลขาธิการสภากการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วน เพื่อการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงระหว่างวันที่ 16- 30 กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ดาวน์โหลด)
2. แบบเเสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ดาวน์โหลด)
3. แบบเสนอความคิดเห็นอื่นๆ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ดาวน์โหลด)
แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม/เสนอความคิดเห็นอื่นๆ แล้วส่งมาที่ อีเมลล์ [email protected] เพื่อรวบรวมความคิดเห็น เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ต่อไป


 


New 7-6-2561 ตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
วิชาคณิตศาสตร์,วิชาวิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โหลดไฟล์ Ms-Word >>> 


New ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูล ร๑.  จ.๑ และ จ.๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

          ด้วยทางสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖  ได้จัดทำแบบฟอร์ม ร๑.จ.๑ และ จ.๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนได้รายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม โดยทางสำนักงานฯ กลุ่มที่ ๖ จะได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นสารสนเทศ 
          ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ร๑.  จ.๑ และ จ.๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/7zjmHw หรือ www.g6.debthai.net และให้ส่งข้อมูลเป็นรูปเล่มให้กับสำนักงานฯ กลุ่มที่ ๖ พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล ทางอีเมลล์ [email protected] หรือ ไลน์ไอดี nadonlfc ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม นายนพดล ธิอินโต นักวิชาการศาสนศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๔๗๖ ๘๓๔๑


คู่มือระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียนต่างชาติที่ไม่มีเลขบัตร

>>>คู่มือระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน GCODE

 

 

 

 

 
New 28/3/2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียน และ e-Citizen
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ระหว่างวันที่  28–29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมคงการ์เด้นวิว  รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1. หนังสือนำและกำหนดการ 
2. แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม  


 

 New 27-02-2560  สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ URL ดังนี้

– สำหรับโรงเรียน 
– สำหรับนักเรียน 


New 20-02-2561 การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ส่งแบบตอบรับมายังสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อ อ.บุส่ง ดวงมะโน โทร. 081-8858068 โหลดหนังสือ,กำหนดการประชุม และแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม >>> รายชื่อผู้เสียชีวิต/มรณภาพ และรายละเอียดกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากร กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โหลดเอกสาร>>>
 


การขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด

         การขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้และหัองสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

>>>เอกสารสำหรับโรงเรียนclick (1)

>>>เอกสารประธานกลุ่มclick (1)

>>>เอกสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดclick (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. สนามสอบโรงเรียน อบจ.เชียงราย (3057100101) ระดับชั้น ม.3 
2. สนามสอบโรงเรียน อบจ.เชียงราย (3057100101) ระดับชั้น ม.6
3. สนามสอบโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน (1155100001) ระดับชั้น ม.3 
4. สนามสอบโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน (1155100001) ระดับชั้น ม.6 
5. สนามสอบโรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา (1056022001) ระดับชั้น ม.3 
6. สนามสอบโรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา (1056022001) ระดับชั้น ม.6 
7. สนามสอบโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (1054012002)  ระดับชั้น ม.3 
8. สนามสอบโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (1054012002)  ระดับชั้น ม.6 
9. สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลางค์นคร จ.ลำปาง (1052012010) ระดับชั้น ม.3 
10. สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลางค์นคร จ.ลำปาง (1052012010) ระดับชั้น ม.6  

New 8-1-2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …. ไปดำเนินการจัดทำตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …. โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป พระภิกษุ สามเณร สามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑  เพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….ประกอบการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน >>>


New 10-11-2560 การสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
         ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรโรงเรียนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
        ดังนั้นสำนักงานกลุ่มฯ 6 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ แล้วส่งสำนักงานกลุ่มฯ 6 (เป็นไฟล์ Ms Excel ตามแบบ) ทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

โหลดหนังสือจากกองพุทธฯ >>>
โหลดแบบสำรวจข้อมูล>>>


 
๑๐ อันดับผลการสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๙

Dhamma-all-level-60

Read more…

B-NET ปีการศึกษา 2560


แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด>>> แผนการศึกษาแห่งชาติ 
โหลด>>> slide1


New 4-7-2560 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ : นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 6 ได้รับคัดเลือกมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 13,24,25,27,34,49,62,63,66,69,77,87,88, รวม 13 รูป 
โหลดรายละเอียด >>>


New ประกาศ หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี ๒๕๖๐
หนังสือจากกองพุทธ >>>
โหลดรายละเอียดและใบสมัคร >>> 


รางวัล คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม และประพฤติปฎิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา และดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน เป็นผลดีต่อการศึกษาของประเทศชาติ ผู้สนใจสามารถสอบถามวัน เวลา รับสมัครและส่งเอกสารใบสมัคร ได้ที่สำนักงานกลุ่มฯ ที่สังกัด  …

Download :: ประกาศ :: ใบสมัคร :: แบบประเมิน (เฉพาะกลุ่มโรงเรียนฯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (Test  Blueprint) B-net และ o-net ชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีการ
ศึกษา 2560  ให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560    


 
     มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วาระที่ ๕.๒ เรื่องกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖  คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบกองทุนฯ และมีมติให้ประกาศใช้  โดยกำหนดให้บุคลากรในโรงเรียนสมัครสมาชิกกองทุนฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ยกเว้นนักเรียนไม่ต้องส่งใบสมัคร) ตามแบบฟอร์มใบสมัคร แล้วส่งไปยังกลุ่มจังหวัดที่โรงเรียนท่านสังกัดอยู่ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เพื่อทางกองทุนฯ จะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป… 
โหลดระเบียบกองทุนฯ 
โหลดใบสมัครกองทุนฯ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖

 

ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้อีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook : สำนักงานกลุ่ม ปส.๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 New อันดับคะแนน O-net ม.3/2559
New อันดับคะแนน O-net ม.6/2559
New อันดับคะแนน B-net ม.3/2559
New อันดับคะแนน B-net ม.6/2559
 


 
 


การส่งข้อมูล e-citizen ปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ จัดทำฐานข้อมูลนักเรียน โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอยกเลิกการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (แบบรายงาน ร.1 จ.1) และเปลี่ยนเป็น ข้อมูลสถิติพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล (E-citizen) แทน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download :: เอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ใบสมัครทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2

การรับสมัครสามเณรเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 90 ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

Download :: เอกสาร1 : เอกสาร 2 : เอกสาร 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


New โหลดเอกสารการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ 
ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชคฤห์วิทยา จ.พะเยา
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดร้องแหย่งวิยาคม จ.แพร่
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง


 
New คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
New แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SARNew รหัสการเข้าใช้งาน “The 1 Book E-Library” สำหรับโรงเรียนในกลุ่มฯ 6
New คู่มือการใช้งานสำหรับระบบ Andriod
New คู่มือการใช้งานสำหรับระบบ iOS
New คู่มือการใช้งานสำหรับระบบ Windows
New คู่มือการใช้งานสำหรับทุกระบบ
New ดาวน์โหลดโปรแกรม


  New โหลดแบบฟอร์ม จ.1 ร.1 ครั้งที่ 2/2559 ( ไฟล์ Microsoft Office Excel


 
New ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ส่งผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ปี ๒๕๖๐  โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ Ms-Word ทางอีเมล์ [email protected] ขยายเวลาส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๕๔-๓๓๙๔๕๗-๘ 

โหลดตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ๕ ด้าน ปี ๒๕๕๘ >>
โหลดตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ๕ ด้าน ปี ๒๕๕๙ >>
ประมวลภาพคอร์สภาวนา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม รุ่นที่ ๒ ( กลุ่มฯ ๗-๑๒ ) ระหว่างวันที่วันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ขนาด 188 MB https://goo.gl/QpRT0J

Cr: เพจ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ (กลุ่มฯ ๑-๖ และ ๑๓-๑๔) ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

 New คะแนนผลการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
New ขีดจำกัดล่าง B-NET ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะกลุ่ฯ 6)


 
ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์>>> 


New โหลดหนังสือรายละเอีดย >>>
New โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม >>> 


ขีดจำกัดล่าง O-net 2558  ม.3 เฉพาะกลุ่มฯ 6 >>>
ขีดจำกัดล่าง O-net 2558 ม. 6 เฉพาะกลุ่มฯ 6 >>> 


 


  


 

แบบฟอร์มทำเนียบ ร.ร.     
    ด้วย กองพุทธศาสนศึกษา จะจัดทำทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนและปรานกลุ่มโรงเรียนฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยังสำนักงานกลุ่มฯ ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้
หมายเหตุ : โรงเรียนใดไม่ได้แต่งตั้งรอง ผอ. ให้กรอกข้อมูลฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่าง>>>
โหลดแบบฟอร์ม>>>


ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผู้บริหาร ครู นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ฝึกอบรมในกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมได้สำเร็จลุล่วงแล้วกองพุทธศาสนศึกษาจึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โหลดประกาศรายชื่อ >>> 


 
ผลผลิตทางการศึกษา
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ศิษย์เก่า) ทั่วประเทศ ไว้เป็นเอกสารรูปเล่มและเผยแผ่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นหลักฐานของการจัดการศึกษาโรงเรียน   พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้จัดการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าว ตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยัง ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
e-mail: [email protected]  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (deb study.doc)deb study.doc 45 Kb


New เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เอกสารที่โรงเรียนต้องเตรียม (แบบบตรวจเยี่ยม เช็คลิสต์ 15 รายการ)


ด่วน!!! ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานกลุ่มฯ 6 รวบรวมข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานติดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ดังนั้น จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในกลุ่มจังหวัด แพร่,น่าน,พะเยา,ลำปาง (เชียงรายส่งข้อมูลแล้ว) ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรตามแบบฟอร์ม และส่งไฟล์ข้อมูลที่สำนักงานกลุ่มฯ 6 ทาง  E-mail:[email protected] ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 

แนะนำให้ใช้ Google Chrome ในการโหลดไฟล์ โหลดแบบฟอร์ม>>> 


 

  การวิเคาระห์คุณภาพแบบทดสอบ โหลด>>>
 การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ โหลด>>>
 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด โหลด>>>


 มติมหาเถร ที่ ๓๗๖/๒๕๕๗ การแต่งตั้งบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
 ในส่วนกลาง ให้ ผอ.กองพุทธศาสนาศึกษา เป็นผู้แต่งตั้ง
 ในส่วนภูมิภาค ให้ ผอ.พศจ. เป็นผู้แต่งตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม>>> 


พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


 

 

โหลดตัวอย่าง Scoring Rubrics >>>


 สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ทั่วประเทศ ๑/๒๕๕๗  

 


 

    ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าในปี พ.ศ. 2557 จะมีผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตหมดอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับรองการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได่พัฒนาระบบสารสนเทศการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการต่ออายุ (KSP renew) ตามรายละเอียดแนบ…


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  ดูภาพทั้งหมด


 

15-11-56 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ คุณสมบัติผู้อำนวยการ รายละเอียดเพิมเติม…


รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2556 โหลด>>>


 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปี 2556 โหลด>>>


 5 ก.ย. 2556 สรุปสถิติข้อมูล จ1 ร1 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 โหลดที่นี่>>> 


 งบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียน โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่  
 งบอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด โหลดหนังสือและรายละเอียดที่นี่
 รายชื่อสามเณรนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดูรายชื่อที่นี่