การสอบ O-net

O-NET

     

 

  

 
 

 

 

 


 
 
 

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

notice.gif ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 New

 – O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศผลสอบ 28 มีนาคม 2559)   
 – O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศผลสอบ 29 มีนาคม 2559)     
 – O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศผลสอบ 21 มีนาคม 2559)   
notice.gif การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  โดยกลุ่มงานบริหารการทดสอบ 
notice.gif คู่มือการใช้งานระบบ O-NET (สำหรับครู) NewNew

 

 

 

 

โดยให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ O-NET ภายในวันที่ 31 ส.ค. 58
ทั้งนี้จะทำการสอบ 5 รายวิชา และใช้ผลการสอบในสัดส่วน 50:50  โดยมีรายละเอียดต่างๆ และข้อมูลประกอบ ดังนี้

1. กำหนดการสอบ

2. ตารางสอบ

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับใช้สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนฯ 

5. ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบฯ

6. ครูมือครู สำหรับการใช้งานระบบ O-NET 

7. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 58

8. มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557

notice.gif สมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2557 New

notice.gif ผังแบบทดสอบ(Test Blueprint)  รูปแบบข้อสอบ(Item Form)  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ New  

notice.gif เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (ปฏิทินกำหนดการสอบ) New

notice.gif Powerpoint ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 New

notice.gif คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 สำหรับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2557 New

notice.gif การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน New


การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556


notice.gif ช่วงคะแนน O-NET ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามรายวิชา 

notice.gif ประกาศ สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 

notice.gif ประกาศ การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556
 

       – ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

       – ใบคำร้องขอสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

notice.gif ประกาศ การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
 

        – ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2556 

notice.gif ดาวน์โหลด เอกสารการจัดสอบ (คลิกที่นี่) 

notice.gif ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556  

notice.gif   O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 เลื่อนสอบเป็นวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557     

notice.gif ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556   

notice.gif พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่

notice.gif พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่

 

 

ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET ) ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด เอกสารการจัดสอบ (คลิกที่นี่) 

ติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2556

สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2556 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

สมัครสอบระดับเทียบเท่า ม.6 คลิกที่นี่

 

 

ปีการศึกษา 2556

จำนวนข้อสอบ รูปแบบ