กำหนดการส่งข้อมูล E-citizen และ Eis ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำหนดการส่งข้อมูล E-citizen และ Eis ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา ขอความร่วมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรง จัดทำข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EIS) และโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (E-citizen) แล้วจัดส่งให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนฯตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลและดำเนิการในลำดับต่อไป รายระเอียดหนังสือและโปรแกรมโหลดได้จากเว็ปไซต์กลุ่มฯ๖ ครับ www.g6.debthai.net