ข่าวกองทุนออมทรัพย์ครูปริยัติฯ

 2/04/2553 ประกาศว่าด้วยระเบียบการกู้ยืมเงินกองทุนออมทรัพย์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  6 จำกัด    พ.ศ. 2552
 ตารางเงินกู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 สมาชิกกองทุนออมทรัพย์ฯท่านใดมีความประสงค์จะกู้เงินกองทุนฯ ดำเนินการยื่นเรื่องได้ได้ตั้งแต่ 30 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานกลุ่มที่ 6  โทร.054-339457-8
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….ประกาศระเบียบกองทุนออมทรัพย์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  6  จำกัด "ว่าด้วยการกู้เงินสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  6" พ.ศ. 2552      แบบคำขอกู้เงิน  ( อาจารย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสมาชิก โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนฯได้ที่นี่ )