ข่าวความเคลื่อนไหวแจ้งโรงเรียน

 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ (สกสค.)” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  รายละเอียดเพิ่มเติม>>> 1.ประกาศ พศ.    2.แบบกรอกประวัติ   

 การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู  
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำชับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือจาก พศ.  ข้อบังคับของคุรุสภา


   ด้วยกรมอนามัย  จะมีการสำรวจสภาวะสุขภาพสามเณรนักเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอความร่วมมือในการสำรวจสภาวะสุขภาพสามเณรนักเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2556 นี้


      กำหนดการส่งข้อมูล E-citizen และ Eis ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา ขอความร่วมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรง จัดทำข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EIS) และโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (E-citizen) แล้วจัดส่งให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนฯตรวจสอบหลอมรวมข้อมูลและดำเนิการในลำดับต่อไป
     – หนังสือจากกองพุทธ
     – โหลดโปรแกรม E-Citizen,Eis

      รายงานสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)
     ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา ได้สำรวจสถิติข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการษึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนจัดทำข้อมูลในแบบ ร.๑จ.๑ และแบบ จ.๓ จำนวน ๔ ชุด โดย เก็บไว้ที่โรงเรียน ๑ ชุด ส่งให้สำนักงานกลุ่มฯ ๑ ชุด ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๑ ชุด ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ และส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๑ ชุดภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการศึกษาต่อไป
     – หนังสือจากกองพุทธ
     – แบบฟอร์ม จ๑ ร๑(แก้ไขแล้ว)

 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     ด้วยสำนักงานเลขเธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขัวญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องเป็นครูประจำที่เป็นคฤหัสถ์ มีใบประกอบวิชาชีพ และรองผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยส่งแบบเสนอขอรับการคัดเลือกไปยังสำนักงานกลุ่มฯ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนังสือจาก พศ. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th   หลักเกณฑ์และวิธีกดำเนินการ

 สนง.กลุ่มฯ 6 ขอแสดงความยินดีกับ อ.กมลชัย ใจสิทธิ์ ครูโรงเรียนพุทธิวงค์วิทยา จ.เชียงราย ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2556
     – ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
     – ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิก

        ต่ออายุเว็ปไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้วเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะต่ออายุเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ อ.นพดล ธิอินโต โทร 083-4768341 หรือ อ.บุญส่ง ดวงมะโน โทร 081-8858068 รายชื่อโรงเรียนที่เว็บไซต์หมดอายุ

      ร่าง MOU ตามที่สำนักงานกลุ่มฯ ได้มีมติในที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ให้โรงเรียนจัดทำ MOU กับหน่่วยงานต้นสังกัด โดยให้โรงเรียนในกลุ่มจัดทำแผนและโครงการในการพัฒนคุณภาพของโรงเรียนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ นั้น  ขอทางโรงเรียนได้จัดส่งแผนและโครงการดังกล่าว พร้อมบันทึกข้อความ MOU  ใหักับ้สำนักงานกลุ่มฯ เพื่อกลุ่มฯจะได้ดำเนินการให้หน่วยงานต้นสังกัด ลงนามต่อไป  ให้ส่งก่อนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  (ขอเมตตาให้ดำเนินการด่วนมาก) โหลดร่างMOU  ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  รายชื่อโรงเรียนที่ได้ส่ง MOU แล้ว