แบบฟอร์มแผนกสามัญ

แบบฟอร์มต่างๆ ฉบับใหม่ 

 แบบ ป.ส 1 แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน

 แบบ ป.ส 2 ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 

 แบบ ป.ส 3 แบบขออนุญาตขยายชั้นเรียน

 แบบ ป.ส 4 ใบอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน

 แบบ ป.ส 5 -20 (ฉบับใหม่) แบบฟอร์มขอแต่งตั้งบุคลากร

 แบบตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตขนายชั้นเรียน

 แบบตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อ