การแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน

         เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการโรงเรียนตามประกาศโรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. สรรหาและเลือกคณะกรรมการโรงเรียนให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการ ฯ
๒. จัดทำเป็นกระกาศของโรงเรียน
๓. ส่งประกาศของโรงเรียนไปที่กองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อจะได้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้ง  โหลดหนังสือ