เข้าระบบ B-net

 
 

ความเป็นมาของการสอบ B-NET

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยเฉพาะมาตรา 9,26,47,48,49 ที่กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักมีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสู่แขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการภายนอกของสถานศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา มีการกำหนดให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและทำการวัดและประเมินผลผู้เรียนเอง ในทางปฏิบัติแต่ละแห่งใช้เครื่องมือวัดและการประเมินผลผู้เรียนที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถเทียบเคียง (Benchmark)คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดได้ จึงต้องมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ใช้ระบบ วิิธีการวัด เครื่องมือวัด การบริหารการทดสอบการตรวจ ประมวลผลและการรายงานผล ที่สามารถนำไปใช้เทียบเคียงกันได้ ตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน การสอนของครู การบริหารของผู้บริหาร ให้คนไทยทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่สู่มาตรฐานระดับสากล

ทั้งนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 – 2558) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยให้ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา (B-NET) ค่าน้ำหนัก 8 คะแนน ใน 3 วิชา คือ

(1)วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย (2)วิชาศาสนปฏิบัติ (3) วิชาภาษาบาลี

นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ำหนัก 12 คะแนน


วัตถุประสงค์ของการสอบ B-NET

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ในวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย วิชาศาสนปฏิบัติ และวิชาภาษาบาลี

2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา

3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

4. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

5. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น


หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ B-NET

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ศูนย์สอบ B-NET

สทศ.กำหนดให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 12 แห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ

บริหารการทดสอบ 12 สนามสอบทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในภูมิภาคต่างๆ