เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้ว

     เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้วเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะต่ออายุเว็บไซต์

กรุณาติดต่อ อ.นพดล ธิอินโต โทร 083-4768341

หรือ อ.บุญส่ง ดวงมะโน โทร 081-8858068

 รายชื่อโรงเรียนที่เว็บไซต์หมดอายุ (โหลด)

 

 


เวปที่ต่ออายุมาแล้ว  

รายชื่อ รหัส เว็บไซต์
พุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว เชียงราย g6s8 g6s8.debthai.net
วัดเจดีย์หลวงวิทยา วัดเจดีย์หลวง   g6s10 g6s10.debthai.net
วัดวิเชตร์มณี วัดวิเชตร์มณี g6s13 g6s13.debthai.net
วัดใหม่ใต้วิทยา วัดใหม่ใต้   g6s17 g6s17.debthai.net
บุญเรืองวิทยา วัดบุญเรือง เชียงราย g6s19 g6s19.debthai.net
วัดฝั่งหมิ่นวิทยา วัดฝั่งหมิ่น g6s21 g6s21.debthai.net
เวียงแก่นวิทยา วัดท่าข้าม g6s23 g6s23.debthai.net
โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา   g6s53 g6s53.debthai.net
** รร วัดดงชัยพิทยา g6s54 g6s54.debthai.net
     
เวียงชัยพิทยา วัดพนาลัยเกษม  เชียงราย g6s20 g6s20.debthai.net
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย mcucr mcucr.com