แจ้งเรื่องอีเมล์

 แจ้งผู้บริหารและครูทุกท่านทราบ เนื่องจากอีเมล์เก่าของทางกลุ่มฯ ๖ มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการส่งข้อมูลหรือติดต่อเรื่องต่าง ๆ ทางอีเมล์ ให้ส่งมาอีเมล์ต่อไปนี้เท่านั้นครับ…
พระครูถาวรรัตนานุกิจ     ประธานกลุ่มฯ [email protected]
กิตติคุณ ภูลายยาว         [email protected]
บุญส่ง   ดวงมะโน          [email protected]
นพดล   ธิอินโต            [email protected]
สิญาธร  สุขแก้ว            [email protected]