แบบฟอร์มแต่งตั้งบุคลากร

      แบบฟอร์ม การแต่งตั้งผู้จัดการ ครู ฯ
กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำแนวปฏิบัติและแบบฟอร์ม  การแต่งตั้งผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  หากโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงใดมีความประสงค์จะดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการ ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำขึ้น
     อนึ่ง  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใดที่ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามา ตามแบบฟอร์มเก่า  ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ออกใหม่ และเสนอมาตามขั้นตอนที่กองพุทธศาสนศึกษาได้ออก สำหรับเอกสารให้ติดต่อขอรับคืนได้ที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำกลุ่มของท่าน… โหลดแบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้จัดการ,ครู,และอื่นๆ       แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง(แก้ไขแล้ว ขออภัยลิงค์หนังสือผิด)