ข้อมูลการสอบ O-net , B-net

สถิติคะแนนเฉลี่ยผมสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B-Net ปีการศึกษา 2560
ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 

1.ผลสัมฤทธิ์คะแนนผลการสอบ B-NET ระดับม.ต้น เฉลี่ยระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
2.ลำดับคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ B-NET ระดับม.ต้น ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
3.ผลสัมฤทธิ์คะแนนผลการสอบ B-NET ระดับม.ต้น ปีการศึกษา 2560 เรียงจากมากไปหาน้อย แยกรายวิชา

4.ผลสัมฤทธิ์คะแนนผลการสอบ B-NET ระดับม.ปลาย เฉลี่ยระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
5.ลำดับคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ B-NET ระดับม.ปลาย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
6.ผลสัมฤทธิ์คะแนนผลการสอบ B-NET ระดับม.ปลาย ปีการศึกษา 2560 เรียงจากมากไปหาน้อย แยกรายวิชา


สถิติคะแนนเฉลี่ยผมสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2560
ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 

7.ผลสัมฤทธิ์คะแนน ผลการสอบ O-NET เฉลี่ยระดับสถานศึกษา ม.ต้น ปีการศึกษา 2560
8.ผลสัมฤทธิ์คะแนน ผลการสอบ O-NET เฉลี่ยระดับสถานศึกษา ม.ต้น ปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
9.ผลสัมฤทธิ์คะแนน ผลการสอบ O-NET เฉลี่ยระดับสถานศึกษา ม.ต้น ปีการศึกษา 2560 แยกรายวิชา
10.ผลสัมฤทธิ์คะแนน ผลการสอบ O-NET เฉลี่ยระดับสถานศึกษา ม. ปลาย ปีการศึกษา 2560
11.ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับสถานศึกษา ม. ปลาย ปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
12.ผลสัมฤทธิ์คะแนน ผลการสอบ O-NET เฉลี่ยระดับสถานศึกษา ม. ปลาย ปีการศึกษา 2560 แยกรายวิชา