แจ้งเรื่องอีเมล์

 แจ้งผู้บริหารและครูทุกท่านทราบ เนื่องจากอีเมล์เก่าของทางกลุ่มฯ ๖ มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการส่งข้อมูลหรือติดต่อเรื่องต่าง ๆ ทางอีเมล์ ให้ส่งมาอีเมล์ต่อไปนี้เท่านั้นครับ… พระครูถาวรรัตนานุกิจ     ประธานกลุ่มฯ [email protected] กิตติคุณ ภูลายยาว         [email protected] บุญส่ง   ดวงมะโน          [email protected] นพดล   ธิอินโต            [email protected] สิญาธร  สุขแก้ว            [email protected]

admin

June 14, 2013

เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้ว

     เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้วเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะต่ออายุเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ อ.นพดล ธิอินโต โทร 083-4768341 หรือ อ.บุญส่ง ดวงมะโน โทร 081-8858068  รายชื่อโรงเรียนที่เว็บไซต์หมดอายุ (โหลด)     เวปที่ต่ออายุมาแล้ว   รายชื่อ รหัส เว็บไซต์ พุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว เชียงราย g6s8 g6s8.debthai.net วัดเจดีย์หลวงวิทยา วัดเจดีย์หลวง   g6s10 g6s10.debthai.net วัดวิเชตร์มณี วัดวิเชตร์มณี g6s13 g6s13.debthai.net วัดใหม่ใต้วิทยา วัดใหม่ใต้   g6s17 g6s17.debthai.net บุญเรืองวิทยา วัดบุญเรือง เชียงราย g6s19 g6s19.debthai.net วัดฝั่งหมิ่นวิทยา วัดฝั่งหมิ่น g6s21 g6s21.debthai.net เวียงแก่นวิทยา วัดท่าข้าม g6s23 g6s23.debthai.net โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา   g6s53 g6s53.debthai.net […]

admin

June 14, 2013

กำหนดการส่งข้อมูล E-citizen และ Eis ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำหนดการส่งข้อมูล E-citizen และ Eis ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา ขอความร่วมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรง จัดทำข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EIS) และโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (E-citizen) แล้วจัดส่งให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนฯตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลและดำเนิการในลำดับต่อไป รายระเอียดหนังสือและโปรแกรมโหลดได้จากเว็ปไซต์กลุ่มฯ๖ ครับ www.g6.debthai.net

admin

June 14, 2013