ระเบียบต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียน

      ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
     เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๕๒๕๕ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๖ ฉบับ ถวายสมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่
๑.ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนฯ
๒.ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา 
๓.ว่าด้วยขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
๔.ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
๕.ว่าด้วยกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
๖.ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ